Tabule ZŠ

ŠKOLNÍ ROK BUDE UKONČEN 28. 6. 2019.

Nový školní rok začne 2. 9. 2019

 

Tabule MŠ
Provoz  MŠ do 12. 7. 2019.
Od 15. 7. do 1. 9. MŠ uzavřena.
Provoz  MŠ začíná 2. 9. 2019.

 

 

 

Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID y7iz55
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Projekty

Základní škola » Projekty

                                                             RECYKLOHRANÍ

 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

 

Moudrý učitel, spokojené děti II

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

02.3.68.5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009401

Výzva

02_18_063 - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

2.I/12 - Projektový den ve škole

2.I/13 - Projektový den mimo školu

2.I/6b - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost

2.I/6g - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

2.I/8 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.II/16a - Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů

2.II/17a - Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

2.II/18 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/20 - Projektový den mimo školu

2.V/4c - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky

2.V/12 – Projektový den v ŠD/ŠK

2.V/13 - Projektový den mimo ŠD/ŠK

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

1 111 709,00

Dotace EU

944 952,64

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

166 756,36

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

Doba realizace

09/2018 – 08/2020

 


Od září 2017 mají všichni žáci základních a středních škol nárok na neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc a ochucené mléko a mléčné výrobky ČÁSTEČNĚ DOTOVANÉ, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud.

 

Projekt Ovoce a zelenina do škol

 • čerstvé ovoce a zelenina, balené čerstvé ovoce a zelenina nebo porcované čerstvé ovoce a zelenina (§ 2 odst. 1 písm. a) NV)
 • balené ovocné protlaky a směsi ovocno-zeleninových protlaků s obsahem ovocné složky minimálně 50% (dále jen „ovocné protlaky“) a balené ovocné a zeleninové šťávy (§ 2 odst. 1 písm. b) NV)
 • Seznam podporovaných produktů včetně maximální výše podpory na jednotlivou porci je uveden v příloze č. 1 NV (viz příloha).
 • Schválený žadatel je povinen zařadit do dodávek především čerstvé ovoce a zeleninu. Podíl porcí balených ovocných a zeleninových šťáv a ovocných protlaků může činit nejvýše 25% celkového počtu porcí produktů dodávaných do každé školy, s níž má schválený žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku (§ 5 odst. 2 a 3 NV).
 • Ovocná a zeleninová šťáva musí mít vždy 100% podíl ovocné a zeleninové složky.
 • Ovocný protlak musí mít vždy 100% podíl ovocné složky.
 • Ovocná a zeleninová šťáva a ovocný protlak nesmí obsahovat žádné přidané tuky, cukry, soli, umělá sladidla a zvýrazňovače chuti podle čl. 23 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, ani konzervanty podle § 2 odst. 1 písm. b) NV.
 • Každé balení ovocné nebo zeleninové šťávy, ovocného protlaku a porcovaného nebo neporcovaného čerstvého ovoce nebo zeleniny dodávané žákům do škol musí být označeno nápisem „Školní projekt“(§ 5 odst. 5 NV).
 • Podíl porcí dodávaných produktů pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii může činit nejvýše 10% celkového počtu porcí produktů dodávaných do škol, s nimiž má schválený žadatel uzavřené smlouvy o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku (§ 5 odst. 4 NV).
 • Ovoce, zelenina a výrobky z nich jsou v rámci školního projektu dodávány do škol zdarma.

Projekt Mléko do škol

 • konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy (§ 2 odst. 1 písm. c) NV)
 • neochucené mléčné výrobky (§ 2 odst. 1 písm. d) NV)
 • ochucené mléčné výrobky (§ 2 odst. 1 písm. e) NV)
 • Seznam podporovaných mléčných výrobků včetně maximální výše podpory na jednotlivou porci je uveden v příloze č. 2 a 3 k NV (viz příloha).
 • Schválený žadatel je povinen zařadit do dodávek především konzumní mléko a neochucené mléčné výrobky (§ 5 odst. 2 NV).
 • Každé balení konzumního mléka a mléčných výrobků dodávaných žákům v rámci projektu Mléko do škol musí být označeno nápisem „Školní projekt“ (§ 5 odst. 5 NV).
 • Konzumní mléko a neochucené mléčné výrobky jsou v rámci školního projektu dodávány do škol zdarma.
 • Ochucené mléčné výrobky jsou do škol dodávány s doplatkem, přičemž maximální ceny výrobků jsou stanoveny cenovým výměrem Ministerstva financí.
 • Mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol nesmějí být žákům distribuovány současně se školním stravováním.

Doprovodná vzdělávací opatření

 • Exkurze do zemědělských a zahradnických podniků a podniků zaměřených na produkci, distribuci, zpracování nebo prodej ovoce, zeleniny a mléka.
 • Vzdělávací akce a vzdělávací materiály o produktech dodávaných v rámci školního projektu, o zdravých stravovacích návycích a o ochraně životního prostředí týkající se produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny nebo mléka a mléčných výrobků, s výjimkou založení a provozu internetových prezentací.
 • Ochutnávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a ochutnávky mléka a mléčných výrobků.
 • Pořádání školních soutěží propagujících spotřebu ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků.
 • Podpora vybavení školních pozemků, zejména pořízení nářadí, kompostérů, sazenic, které souvisí s činností žáků na školním pozemku a podpora drobných zahradnických činností. Nářadí musí být vhodné pro žáky základních škol.
 • Doprovodná vzdělávací opatření jsou v rámci školního projektu prováděny zdarma.

 

 

 

RODIČE VÍTÁNI

Naše škola zpracovala materiály v rámci projektu EU peníze školám v oblasti šablony III/2 DUMy.
Byly vypracovány materiály pro následující tematické oblasti:
Vlastivěda, Přírodověda ( interaktivní testy)
Přírodověda, Vlastivěda (zaměření na učivo 4.a 5.ročník)
Český jazyk (zaměření na učivo 1.a 2.roč )
Český jazyk (zaměření na učivo 4.roč.)
Matematika- (materiály byly ověřeny ve 4.roč ve šk. roce 2010/2011 a 2011/2012 a 1.,2.,3.,4. a 5.roč. ve školním roce 2012/2013)
Prvouka- (materiály byly ověřeny ve 4.roč ve šk. roce 2010/2011 a 2011/2012 a 1.,2.,3.,4. a 5.roč. ve školním roce 2012/2013)
Jedná se o materiály pro předměty: Český jazyk,Matematika, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda.
K dispozici je emailový kontakt školy, kde na požádání poskytneme DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v ČR- zstroubsko@seznam.cz

 

PROJEKT ,,KLOKANŮV KUFR,,

Již na konci loňského školního roku jsme se zapojili do projektu Klokanův kufr, díky kterému Mateřská škola získala komplexní metodickou pomůcku – kufr , který obsahuje názorné manipulační pomůcky ze dřeva či laminovaného papíru uložené v dílčích menších kufřících věnovaných oblastem jako je motorika, zrak, sluch atd. Tento projekt vytváří odbornou aplikaci k uznávané metodice „Diagnostika dítěte předškolního věku“ brněnských autorek Mgr. Jiřiny Bednářové a PhDr. Vlasty Šmardové. V současné době začínáme pracovat s touto pomůckou nejen v mateřské škole, ale také behěm logopedické intervence, což je pro děti velmi přínosné a zajímavé.

 

 

PROJEKT,, ZVYŠOVÁNÍ KVALITY,, EU- PENÍZE ŠKOLÁM

Od 1. 4. 2011 je naše škola zapojena do projektu „Zvyšování kvality“ v rámci programu „EU peníze školám“. V prosinci loňského roku byla podána žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Projekt byl schválen MŠMT ČR v lednu 2011 a škola stala se příjemcem dotace na projekt „Zvyšování kvality“ v celkové výši 496 084,- Kč.

Cílem projektu je rozvoj výuky čtenářské, informační a matematické gramotnosti, výuky cizích jazyků a ICT. Tyto cíle budou naplněny vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. Vzdělávání pedagogů v daných oblastech pak bude sloužit jako doplněk, který umožní ještě zvýšit efektivitu celého projektu. Hlavním cílem projektu je tedy zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, a to jak v oblasti metodické (zvýšení kvalifikace učitelů a inovace výuky), tak v oblasti materiální (možnost nákupu pomůcek a vybavení školy). V průběhu 3 let se vyučující smluvně zapojí do vybraných klíčových aktivit vytvářením inovativních materiálů, které musí i následně ověřit přímo ve výuce. Další informace najdete na stránkách MŠMT http://www.eupenizeskolam.cz/.

Zveřejnění informací o digitálních učebních materiálech (DUM)

ZŠ Troubsko zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro 4. a 5. ročník. Přehled a ukázky některých DUMů najdete ke stažení pod tímto článekm.

Zájemci z řad pedagogických pracovníků ze ZŠ v ČR mohou požádat o poskytnutí dalších DUMů na  e-mailové adrese: zs.troubsko@seznam.cz

 

TVOŘIVÁ ŠKOLA

Od června 2005 je naše škola zapojena do sítě Tvořivých škol. Jedná se o občanské sdružení jehož cílem je

1. Ve vztahu k systému vzdělávání

 1. inovace systému základního vzdělávání v ČR
 2. zavádění a rozvoj moderních metod a forem činnostního učení
 3. postupné vytváření a šíření Modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola
 4. vytváření sítě Tvořivých škol zaměřených na využití činnostního učení v praxi a vytváření školních vzdělávacích středisek činnostního učení
 5. vzdělávání školních lektorů činnostního učení, další vzdělávání učitelů, jejich seznámení s tradičním a zároveň moderním způsobem vzdělávání, kariérní a profesní růst učitelů
 6. rozvoj praktické části studia na pedagogických fakultách v ČR

2. Ve vztahu k výuce

 1. celkové zvyšování kvality vzdělávání dětí a mládeže, vnitřní proměna škol
 2. aktivní zapojení žáků do výuky a jejich motivace pro celoživotní učení
 3. rozvoj samostatnosti, odpovědnosti, tolerance a kritického myšlení žáků
 4. integrace dětí z etnických skupin a žáků s individuálními potřebami
 5. rozvoj spolupráce učitelů a základních škol navzájem
 6. rozvoj spolupráce učitelů a rodičů žáků

Jedním z hlavních principů Tvořivé školy je tzv. činnostní učení, jehož základy položil Jan Amos Komenský. Systém českého činnostního učení byl rozvinut a v praxi ověřen reformní pedagogikou české činné školy 30. let 20. století.

Dnešní podoba českého činnostního učení, tak jak ji předkládá vzdělávací program Tvořivá škola, vychází z této tradice, ze současných pedagogicko-psychologických výzkumů učení a vzdělávání, ze současných dokumentů, které se zabývají problematikou základního vzdělávání, jakož i ze zkušeností nejlepších učitelů z praxe.

Naše škola se stala jedním z partnerů spolupracujících na realizaci projektu „Modelový školní vzdělávací program – Tvořivá škola“ a v rámci tohoto projektu škola vypracoval svůj vlastní Školní vzdělávací program. Bližší informace o celém projektu naleznete na stránkách sdružení www.tvorivaskola.cz

 

A.S.A.- SBĚR

Po úspěchu z minulých let se naše škola opět zapojila do dalšího, již 12. ročníku „Soutěže s panem Popelou“, kterou pořádá firma A.S.A., spol. s r.o. Jedná se o ekologickou soutěž zaměřenou na sběr starého papíru pro základní a mateřské školy. Podrobnější informace (včetně průběžných výsledků) najdete na stránkách firmy http://www.asa-cz.cz

 

 

Projekt Zdravá pětka

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

JménoVelikostDatum
icopodminky-zivota.pdf

Ukázka DUMU Podmínky života

321.76 KB2014-05-22 13:11
icosablony-III-2-DUM.xls

Přehled DUMŮ

189.50 KB2014-05-22 13:12
icovyznam-casti-kvetoucich-rostlin.pdf

Ukázka DUMU Význam částí kvetoucích rostlin

239.65 KB2014-05-22 13:12