Tabule ZŠ

3. 9. Zahájení nového školního roku v KD. Sraz v 7,45h před ZŠ.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

 

 

Tabule MŠ

Od 16.7. do 31. 8. MŠ uzavřena.

 

3. 9. provoz od 6,45h do 16, 15h.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Třídní nástěnka

Stránky tříd » 5. ročník » Třídní nástěnka

Probrané učivo 18.6.2018 - 22.6.2018

Aj:

- přítomný čas průběhový - prohloubení učiva vč. zápisu do sešitu
- oprava písemné práce
- opakování, soutěže.

 

Probrané učivo 11.6.2018 - 15.6.2018

Aj:

- uč. str. 51/4, 53/4,
- PS str 43 - 46, 47/4, 48 a 49,
- slov. zásoba po l 5C vč.
Prohlubujeme znalosti předložek, vazby There is/are a nové slovní zásoby a hlavně stále opakujeme.

Probrané učivo 4.6.2018 - 8.6.2018

Aj:

- uč. str. 48/3,49/4,5, 50/1, 52/1
- PS po str. 43 vč., DÚ - 46/1.
- věnovali jsme se dost poslechu,
- stále procvičujeme přítomný čas prostý - 3.osobu j.č. v kladné větě, otázku, zápor ...

- DÚ PS 46/1 ,
Příští týden si napíšeme opakovací závěrečný test za 2 pololetí. Na test doporučuji si zopakovat slovíčka (vč. nových 5/A, B + předložky z 5C), předložky všechny, co jsme probírali, přít. čas prostý - do/does, don´t,/doesn´t, hodiny, množ. číslo podst. jm., there is/are, can/can´t...

 

Probrané učivo v týdnu od 23.4. - 27.4.2018

Aj:

- uč. str. 39 (poslech + zápis do sešitu), 40 a 41/2,
- PS str. 36 - DÚ,
- zápis v sešitě - časové předložky.

Chválím Natálku za vypracování krásného projektu "My world", je vidět, že si na něm dala hodně záležet. Jen tak dále Natálko (a doufám, že i ostatní :-). 

Probrané učivo v týdnu od 16.4. - 20.4.2018

Aj: 

v učebnici str. 40,
- PS str. 34,
- kontrola projektů "My world",
- DÚ - pečlivě si přeložit článek na str. 40 v učebnici,

- test na určování hodin zvládlo dobře asi 50% žáků - příští týden si napíšeme opravu. Chválím Nicolase - dnešní test na hodiny zvládl bez chybičky nejlépe ze třídy a první ze třídy již odevzdal pěkně vypracovaný projekt :-).

 

Probrané učivo v týdnu od 9.4. - 13.4.2018

Aj: 

v učebnici str. 38,

- PS str. 33,

- žáci si mohou dobrovolně ve skupinkách či jednotlivě vypracovat projekt na téma "My world" (volně dle uč. str. 36 - 37), před finální verzí si u mne mohou nechat opravit chyby,

- stále usilovně procvičujeme určování času,

DÚ napsat do sešitu 3 příklady časových údajů - slovy i digitálně.

Probrané učivo v týdnu od 4.6. - 8.6.2018

ČJ: učebnice - do str. 183, prac. sešit - do str. 31

M: učebnice - do str. 108, prac. sešit -  str. 22 - 28, str. 41 - 46

PŘ: člověk se rozmnožuje str. 66 - 67

VL: ČR str. 36, sousední státy ČR

 

Probrané učivo v týdnu od 19.3. - 23.3.2018

Aj: 
- stále opakujeme sloveso "to have got" - mít,
- v učebnici jsme došli po str. 33
vč. - článek na str. 32 jsme probrali důkladně, příští týden již z něj někoho vyzkouším,
- PS po str. 28/2,
- DÚ  PS str. 29/4,5 - vypsat sl. l. 3D po slovo week.

Pozn., která stále ještě platí: Snažím se s dětmi procvičovat veškerou látku i zábavnou formou (mmj. pomocí her a soutěží), ale posledních pár hodin se ve třídě zhoršilo chování některých žáků, což nejen zdržuje a ruší, ale znemožňuje pak výuku pomocí zábavnějších forem, které vyžadují pohyb po třídě, práci ve skupinkách a pod. a trpí tím i žáci, kteří mají o výuku Aj zájem. Zhoršila se také domácí příprava některých žáků. Jaro je sice za dveřmi, ale školní rok končí až 29.6.2018 :-).

Probrané učivo v týdnu od 26.2. - 2.3.2018

Aj: 
- rozhovory na téma nakupování
- pracovní listy
- zkoušení slovesa have got trvá

- uč. str. 30/1-2b (budu zkoušet čtení a překlad dopisu)
- uč. str. 76 - školství v Británii + porovnávání s českým školstvím.
 

Probrané učivo v týdnu od 19.2. - 23.2.2018

Aj: sl. l. 3/A,B.
Uč. str. 29 celá  - zvláště jsme se věnovali cvičení 29/2a - nácvik rozhovoru, po víkendu jej budu postupně zkoušet. Jedná se o velmi používané slovní obraty a fráze, které jsou z hlediska znalosti AJ velmi často potřeba. Podobné dialogy obsahuje i PS str. 25/4 - možno si vybrat i z nich. 
Procvičování ukazovacích zájmen a mn. čísla (vč. testu). 

Dny v týdnu - viz sešit.
PS str. 24, 25. DÚ PS 26/1a + jedničkáři i 26/1b.
Procvičování slovesa Have got formou paměťové hry. Příští týden budu sloveso have také zkoušet.
Velmi chválím žákyně, které vypracovaly dva pěkné projekty na téma "Můj oblíbený program a můj oblíbený komiks". Jen tak dále :-).

Vlastivěda : Život lidí za války.

 

Probrané učivo v týdnu od 12.2. - 16.2.2018

Aj: Zájmena this-these/that-those. Sloveso have/has (i otázka a zápor). Oba gramatické jevy zapsány a procvičeny v sešitě.

PS str. 24/2. Učebnice str. 28. DÚ - sl. l 3A + PS 24/1. Příští týden budeme psát test ze závěrečné části slovíček l. 2 a z l. 3/A.

Probrané učivo v týdnu od 29.1. - 1.2.2018

Aj: Učebnice str. 25 - 27. Píseň, poslechy + závěr lekce 2. PS - nepovinný DÚ - str. 22 a 23.

Ve středu 31.1.2018 se žáci zúčastnili anglického představení "Winnie the Witch" (viz https://www.youtube.com/watch?v=Z2C_kVruYks"). Divadlo bylo velmi zdařilé, děti byly po celou dobu vtaženy do děje, velmi dobře spolupracovaly a dobře dokázaly využít své dosavadní znalosti. Představení navíc nenásilnou formou obsáhlo širokou škálu témat i gramatických jevů. Budeme se těšit na další nabídku z dílny Domino Theater :-).

Probrané učivo v týdnu od 22.1. - 26.1.2018
 

Aj: V tomto týdnu jsme se věnovali opakování a zkoušení. Důkladně jsme dokončili opravu písemné práce, zkoušeli jsme čtení článků a někteří dopisovali opravný test na slovíčka. DÚ - PS str.21/4,5.

 

Probrané učivo v týdnu od 15.1. - 19.1.2018

Aj: Učebnice str. 22, 23 a 26/2.

Psali jsme pololetní písemnou práci, která dopadla velmi dobře.  Práce obsahovala průřez slovní zásobou i gramatikou za celé pololetí, a to jak v aktivní, tak i v pasívní formě.  Žáci s SPU měli práci přizpůsobenu svým schopnostem. Výsledky: 4 x 1,  5x 2, 2 x 3, 2 x 4, 1 x 5.  Nejlepší výsledky Natálka, Veronika S., Jonáš.

 

Probrané učivo v týdnu od 8.1. - 12.1.2018

Aj: Opakování základních frází převedených do 3. osoby. (How old is he? Where is he from?...)

Uč. str. 20-22 - sloveso být, přivlastňovací zájmena a četba článku. PS - po str. 20 včetně.

DÚ.- (viz. tištěný materiál; 2 stránky A4) vyplnit 2 cvičení na množné číslo a teorii odstřihnout a pěkně si vlepit do sešitu.

Příští týden ve středu (17.1.) budeme psát pololetní test z celé probírané látky. Doporučuji zopakovat si slovíčka a fráze a prolistovat si učebnici, pracovní sešit i sešit English. Z gramatiky zvláště doporučuji zopakovat si sloveso "být" to be - tvary, tvoření otázky, záporu a krátkých odpovědí, sloveso "mít" to have, číslovky do 100, členy (a, an, the) včetně jejich postavení před podstatná a přídavná jména, vazbu there is/there are, pravidelné i nepravidelné množné číslo (viz sešit i čtvrteční papír), zájmena přivlastňovací (my, your, their...) a zájmena osobní vč. jejich předmětných tvarů (I - me, he - him, we - us, they - them ...), tvoření rozkazovacího způsobu (Sit down! Don´t sit down"), předložky místa.. Téměř ke všemu mají žáci zapisy v sešitě.

 

Probrané učivo v týdnu od 3.1. - 5.1.2018

Aj: Opakování na PC programu Angličtina hrou.

Uč. str. 19/4, 20/1. PS  18/1,2 - přivlastňovací zájmena.

DÚ.- dopracovat do sešitu English odpovědi na otázky z uč. 20/1a + přeložit do sešitu cvičení z PS 18/1. Ti, kteří nemají známku ze slovíček a frází 2A-C se je doučí, budou na ně psát desetiminutovku.

Probírané učivo v týdnu od 22.1. - 26.1..2018

ČJ: UČ. Začínáme učivo o přídavných jménech - vzor mladý, opakujeme vyjmenovaná slova B,L,M,P,S,V,Zvzory podst. jmen, shoda podmětu s přísudkem, předložky s,se,z,ze, slovní druhy

M: UČ Opakujeme dělení jednociferným činitel, písemné násobení

PŘ: Podnebné pásy

VL: Národ sobě, T.G.Masaryk, Češi a Němci

Aj: Opakování slovní zásoby lekce 1A.B a frází spojených s psaním dopisů. DÚ (byl již na středu 20.12.)
     - vypsat a naučit slovíčka a fráze lekce 2C

 

 
 

Probrané učivo v týdnu od 30.10. - 3.11.2017

Aj. V tomto týdnu jsme měli strašidelnou Halloweenskou hodinu, ve které jsme si pověděli něco o tomto svátku, doplnili si slovní zásobu k tomuto svátku, udělali pár zábavných cvičení, pochválili hezké masky a trošku se i sladce odměnili :-). Dále jsme zopakovali sloveso "být" probrali přídavná jména (vč. procvičení barev) a členy a jejich postavení ve větě, rozšířili si slovní zásobu k pokynům ve třídě a dopsali sl. 1/D. V učebnici jsme došli po str. 11. DÚ - PS 7/5 a 8/1. Příští týden budu zkoušet sl. l. 1 i slovosled ve větách (člen, přídavné jméno, podstatné jméno)!

 

Probrané učivo v týdnu od 13.11. - 16.11..2017

AJ:  Procvičování abecedy. Množné číslo podstatných jmen (i nepravidelné mn.č.) vč. zápisu do sešitu. Předložky "in. on. under".  ˇUčebnice po str. 14. PS po str. 12.  V úterý píšeme čtvrtletní písemnou práci, žáci byli seznámi s učivem, které si mají zopakovat.

Probrané učivo v týdnu od 20.11. - 24.11..2017

Aj: V tomto týdnu psali žáci čtvrtletní písemnou práci a dělali i její pečlivou opravu. Výsledky byly: 5 x jednička, 3 x dvojka, 5 x trojka, 1 x čtyřka a 1 x pětka. Ve středu se někteří žáci zúčastnili soutěže v Aj na ZŠ Labská. Velmi je chválím, a to nejen za dobrou reprezentaci školy, ale také za příkladné nadšení a úsilí, které věnovali přípravě na tuto soutěž :-).

Probrané učivo v týdnu od 27.11. - 1.12..2017

Aj: Probírali jsme vazbu "There is/there are" vč. zápisu do sešitu. V učebnici jsme prošli strany 15 a 16. Jednu hodinu jsme téměř celou věnovali zábavnému procvičování slovíček a číslovek. Mohli se zde projevit nejen dobří angličtináři, ale i dobří počtáři. A některým žákům to ve třídě počítá opravdu dobře :-).

Prosím také rodiče, aby zkontrolovali, zda mají žáci v učebnicích AJ vloženy folie. Bez těchto fólií se nám s učebnicí hůře pracuje - přepisování všech cvičení a odpovědí do sešitů je velmi zdlouhavé. Děkuji všem předem za spolupráci.

Probrané učivo v týdnu od 11.12. - 15.12..2017

AJ: V učebnici jsme došli po str. 19 vč. Lehce ještě zkouším čtení a překlad str.16, 18 a 19 a cv. 3/19. V PS jsme dělali str 17. Věnovali jsme se slovním obratům používaným při psaní dopisů a pohlednic a psaní adres. 

Na procvičení výslovnosti a dobrou náladu jsme se naučili i píseň "Twinkle, twinkle little star" (sešit + https://www.youtube.com/watch?v=K2e1wbaDiKc).

DÚ - někteří stále ještě dopsat slovíčka a fráze l. 2B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aj: 

v učebnici str. 40,