Tabule ZŠ

3. 9. Zahájení nového školního roku v KD. Sraz v 7,45h před ZŠ.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

 

 

Tabule MŠ

Od 16.7. do 31. 8. MŠ uzavřena.

 

3. 9. provoz od 6,45h do 16, 15h.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Info o škole

Základní škola » Info o škole

Multimediální učebna:

třída je  vybavena interaktivní tabulí, fixovou tabulí a počítači. Stěny  jsou natřeny magnetickým nátěrem. Probíhá  zde výuka informatiky, matematiky , přírodovědy a vlastivědy. Intenzivně je využívána zvláště při výuce jazyků. Je vhodná k rozvoji slovní zásoby a obsahové stránky. Rovněž k  sestavování příběhů a vyprávění.                                                                                                                            Z dotace EU jsme pořídili mnoho výukových programů, které jsou vhodné k osvojování, procvičování i rozšiřování probraného učiva.

V odpoledních hodinách zde probíhá kroužek AJ. Vhodné je i  využití  při logopedické intervenci . Výborně se hodí počítačové logopedické programy- pexesa, skládání vět, sestavování příběhů... Logopedická intervence  probíhá v ZŠ i MŠ. Intervenci provádí naše speciální pedagožka a doporučuje nás i logopedická klinika na Veslařské. Jsme zapojeni do projektu Klokanův kufr- zaměřeného na děti s řečovými problémy.


Multifunkčně relaxační učebna:

třída je  vybavena gymnastickými overbally, kobercem ve středové části, policemi na hudebniny a výtvarné potřeby, interaktivní tabulí , velkým zrcadlem a rotavibrátorem. Po bocích jsou upevněny  manipulační stoly. V učebně probíhá  výuka prvouky, přírodovědy, vlastivědy, hudební a výtvarné výchovy.   Děti sedí na balonech a probíhají zde  výkladové hodiny s obrázky  . Rovněž o přestávkách je učebna využívána pro lelaxační chvilky nebo jako čtenářský koutek.


V odpoledních hodinách je třída  využívána k relaxačnímu cvičení pro děti ze ŠD a pro dramatický kroužek. Třída je využitelná i při logopedické intervenci  na vyvozování hlásek, nácvik správného dýchání a oromotoriku- ZŠ i MŠ a cvičení na upevnění správného držení páteře-ZŠ i MŠ. Použití míčů namísto klasické školní lavice napomáhá ke správnému držení těla, děti při něm vybijí přebytečnou energii a zůstanou soustředěné po celou dobu vyučování. Pohupováním na míči se procvičují i vnitřní svaly kolem páteře a tím dochází k rovnání zad a správnému růstu dítěte. Cílem je i zlepšení fyz. kondice u dětí, prevence správného držení těla, odstranění bolesti zad, zvýšení obratnosti, uvolnění stresu a odstranění únavy .

Jak se změnila škola za poslední dobu Naši základní školu najdete na adrese Školní 11 v blízkosti středu obce Troubsko. Zřizovatelem základní školy i mateřské školy je obec Troubsko. Do školy dochází děti ve věku 6-12 let. Kapacita je stanovena pro 150 žáků. Od září 2016 budeme mít 5 tříd. V budově máme i školní družinu. Kapacita ŠD je 90 dětí, které jsou rozděleny do třech oddělení. V letech 2012 - 2015 probíhala postupná rekonstrukce interiéru ZŠ. Bývalá nevyužívaná terasa se proměnila ve dvě třídy. Virtuální procházku po škole začneme právě v jedné z nich. Je to počítačová učebna, která se nachází ve druhém patře. Žákům je zde k dispozici 15 počítačů a interaktivní tabule. Na stejném patře jsou umístěny ještě dvě další třídy. V každé z nich je několik počítačů, které mohou žáci využívat při výuce. V jedné z učeben je umístěn i dataprojektor s projekčním plátnem, který je hojně využíván k promítání krátkých filmů a výukových programů. V prvním patře se nevyužitý prostor proměnil v multifunkční učebnu s další interaktivní tabulí. Učebnu využívají děti k relaxaci, logopedické intervenci, k výuce HV, dopravní výchově, tělovýchovným chvilkám a po obědě si zde hrají a cvičí děti ve školní družině. Ve třídě na témže patře je umístěn klavír, na kterém v odpoledních hodinách probíhá výuka hry na klavír. Třetí třídu v přízemí, vybavenou novým nábytkem plným zajímavých her a stavebnic, využívá odpoledne školní družina. V obou těchto třídách mají děti k dispozici počítače, na kterých si mohou zvolit výukový program podle náročnosti. Původní třída v přízemí byla zrekonstruována a upravena na školní jídelnu. V loňském roce byly pořízeny nové stoly a židle. I výdejna obědů je nyní vybavena a přestavěna tak, aby plně odpovídala i těm nejpřísnějším kritériím. Chodby v celé budově jsou nově vydlážděné a na schodištích jsou opravené podhledy. V některých třídách bylo vyměněno linoleum a všechny byly postupně vymalovány. Na jednotlivých patrech mají děti k dispozici hrací koutky. V roce 2015 byla škola vybavena videotelefony a kamerovým systémem. V rámci zateplení celé budovy proběhla i výměna vchodových dveří. Dočkali jsme rovněž nové fasády, která je vidět již z dálky a krásně oživila budovu školy. Na teplejší období máme k dispozici venkovní třídu s lavicemi a altánem. Vhodné je její využití zejména v hodinách prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Dřevěné hrací prvky ocení především děti v rámci pobytu venku se školní družinou. Jak je vidět, za poslední roky se za velké pomoci OU škola změnila k nepoznání.