Tabule ZŠ

22.3.        I. - V.     Třídní schůzky
23.3.    8:00 - 12:00    IV.    Jeden svět
28.3.    8:30 - 12:30    IV.    Linka - velikonoční dílna
březen            Keramická dílna

 

Tabule MŠ

22. 3. dopoledne        Slavíme světový den vody a vítáme jaro
27. 3.  od 9:30         Divadlo Polárka "Od maličkých k velikým"
26. a 28. 3 dopoledne        Velikonoční tvoření

 

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Angličtina ve škole

Zaměstnanci školy » Angličtina ve škole

Ing., Mgr. Zdenka Přikrylová

 

Pro výuku v prvních dvou ročnících je v naší základní škole velmi vhodně zvolena řada Happy House, která děti seznamuje hravým způsobem se základy jazyka. Hodiny jsou komunikativní, ačkoli děti ještě příliš nemluví a užívají si svou zaslouženou "silent period", perfektně reagují na pokyny (TPR) a postupem času odbourávají blok z mluvení a snaží se buď pomocí samostatných slov či pomocí krátkých větiček pojmenovávat věci kolem sebe, části těla, barvy apod. Intenzivně pracujeme na výslovnosti a obsahové správnosti. Vše probíhá nenásilně, formou písniček, básniček, říkanek doplněných o gesta. Respektujeme možnosti všech dětí a netlačíme na výkon, abychom zbytečně nevystavěli bloky, které by mohly v budoucnu působit potíže. Jazyk včleňujeme do dennodenních aktivit i mimo hodiny jazykové hodiny.

Třetí třída je pro výuku jazyka zlomovým okamžikem. Děti se poprvé seznamují se psanou formou jednotlivých slov. Hodiny jsou zaměřené především na komunikaci, pochopení a vstřebání jazyka. Veškeré psaní je návodné, vesměs se jedná o vpisování jednotlivých výrazů do textu či přepis vět. Toto období je velmi důležité, protože pokud si děti najdou systém učení se slovní zásobě (anglický ekvivalent, jeho psaná forma, jeho výslovnost), je (nejen) s angličtinou napůl vyhráno. 

Výuka ve čtvrté a pátém ročníku je zpestřena pravidelnou výukou rodilou mluvčí. Rachel je výborná pedagožka s dlouholetými zkušenostmi a její neotřelé přístupy jsou pro děti velmi motivující a inspirativní. Zatímco ve čtvrtém ročníku je stále ještě výuka hodně závislá na učiteli, v pátém ročníku se již velká část zodpovědnosti přesouvá na děti, které vypracovávají nejrůznější projekty, jsou motivovány k práci ve skupinkách, ve dvojicích a často musejí hledat odpovědi na své otázky v angličtině i mimo hranice své vlastní třídy. 

Čtvrtletní testování ukázalo, že děti ve všech třídách jsou v angličtině na odpovídající úrovni, někteří jsou v konkrétních oblastech (porozumění textu, psaní, poslech, komunikace) nadprůměrní.