Zápis do 1. třídy

Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků ve školním roce 2021/2022 v ZŠ a MŠ Troubsko

Škola může dle své kapacity otevřít 1–2 první třídy. Kapacita naplněnosti prvních tříd není omezena. Vyučovacím a jednacím jazykem školy je český jazyk.

Zápis bude probíhat touto formou: 

1. Datová schránka (elektronický podpis být nemusí), 

2. elektronicky se zaručeným el. podpisem, 

3. poštou, 

4. vhozením do schránky umístěné před budovou školy označenou nápisem ZÁPIS 

    (střeženo kamerovým systémem) ve dnech 7.4., 14.4., 21.4. a 28.4.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/ 2022 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016.

Rodiče (zákonní zástupci) k zápisu vytisknou a pečlivě vyplní:

* dotazník školní zralosti

* zápisní list

* žádost o přijetí

* žádost o odklad (v případě potřeby).

Veškeré formuláře jsou ke stažení na stránkách školy v okně ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 v sekci FORMULÁŘE K ZÁPISU

zs-troubsko.cz– hlavní stránka nebo záložka Zápis do 1.třídy 2021/2022

Vyplňte, prosím, aktuální telefonický kontakt. Veškeré doručené žádosti budou telefonicky potvrzeny a bude Vám sděleno registrační číslo. V případě, že by se tak nestalo, kontaktujte vedení školy na čísle 777 227 051.

 

Odklad povinné školní docházky:

§ 37 odst. 1 školského zákona, v platném znění:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitelka následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce i s oběma doporučujícími posudky.

Doporučení pro rodiče: pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu.

Děti po odkladu v roce 2019/2020: je třeba znovu vyplnit formuláře a doručit do ZŠ

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání:

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem na webových stránkách školy – hlavní stránka. Seznamy registračních čísel přijatých dětí budou zveřejněny také na brance do ZŠ a ve vývěsní skříňce nejpozději v pondělí 3. května 2021.

Registrační číslo je nutno, aby si zákonní zástupci zapamatovali.

O termínu, kdy si budou moci zákonní zástupci vyzvednout písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Troubsko, budete informováni.

Citace školského zákona

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

§ 36 odst. 4 školského zákona, v platném znění: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Vážení rodiče, víte, jak pomoci svým dětem před zahájením školní docházky?

* Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

* Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

* Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

* Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

* Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

* Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

* Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

* Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

* Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Důležité informace pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

1. pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)

2. svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)

3. je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)

4. zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)

5. zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)

6. postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

1. zvládá odloučení od rodičů

2. vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas

3. projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách

4. ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

5. je si vědomé zodpovědnosti za své chování

6. dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

1. vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)

2. mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.

3. mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

4. rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

5. má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

6. přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla

7. pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)

8. používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)

9. spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

1. je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

2. zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

3. tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

4. vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

5. umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

6. rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

7. řadí zpravidla prvky zleva doprava

Pozdrav od našich žáčků

Ahoj, vítáme Tě v naší škole. Těšíme se, že budeme mít zase nové kamarády. U nás se budete učit o přírodě, květinách i rostlinách. Také písmenka a číslice. A nebojte se, s tím Vám pomohou šikovné paní učitelky. Všechny umí krásně vyprávět, malovat, zpívat a sportovat! A až vás vezmou do tělocvičny, na kreslení, počítače či moderní pomůcku interaktivní tabuli, to budete teprve kulit očka! Dopoledne vám uteče jako voda a pak hurá na oběd! Mňam.

Odpoledne se také nebudete nudit. Sejdeme se spolu v krásně vyzdobených třídách školní družiny. Jé, tam se dá užít zábavy a legrace! A až na nás zamává sluníčko, vyrazíme s paní vychovatelkou na nově opravené hřiště nebo do lesa a trochu si zařádíme.

A když se Vám v bude chtít, půjdete si třeba vyrobit dárečky nejen pro maminku v keramice. Pokud máte radost z pohybu při hudbě, můžete navštěvovat taneční kroužek. Chcete se stát na chvíli princeznou, vlkem nebo vodníkem? Chcete se naučit přednášet básničky? To Vám může splnit literárně dramatický kroužek. Nechcete-li přednášet, tak si s kamarády pro radost pískejte na flétnu, zahrajte na klavír nebo kytaru. Při cestování do zahraničí se Vám určitě budou hodit anglická slovíčka. U nás je angličtina již od 1. třídy. Svoji mrštnost, hbitost a rychlost předvedete ve sportíku, kroužku florbalu nebo horolezení či míčových her.

Ve škole je zkrátka spousta možností užít si legraci a zábavu. Pokud se budete chtít dozvědět více informací o mojí škole podívejte se na internetové stránky www.zs-troubsko.cz . Máme pro Vás připravenou i moderní školní pomůcku, která se nazývá interaktivní tabule. Nebojte se, není to nic složitého.

Těšíme se na Vás v novém školním roce.

 

Tabule ZŠ

Od pondělí 1. března je ZŠ uzavřena.

12. 4. prezenční výuka žáků 3., 4.a 5. ročníku (1. a 2.ročník pokračují v distanční výuce)

19. 4. prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku (3., 4. a 5. ročník distanční výuka)

V dalších týdnech bude probíhat takto nastavena rotační výuka.

 

Tabule MŠ

Od pondělí 1.března je MŠ uzavřena.

12.4. se vracejí do MŠ děti s povinným předškolním vzděláváním (t.j. poslední rok před nástupem do ZŠ)

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098