Školní preventivní program

   

Školní preventivní program

 

ŠPP vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, č. j. 21149/2016, z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010–28, z vyhlášky MŠMT ČR č. 179/2016 Sb. Důležitou součástí Metodického doporučení MŠMT jsou přílohy, které poskytují praktický návod ředitelům škol a školním metodikům prevence, jak se zachovat při výskytu rizikového chování ve škole.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Škola se nachází v obci Troubsko v okrese Brno – venkov. Škola má jednu budovu, pět tříd, vlastní školní jídelnu a počítačovou učebnu.

 

 Název školy: Základní škola a mateřská škola Troubsko, Školní 11

 Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Ivana Kašparová

 Školní metodik prevence: Mgr. Veronika Trepešová

 Výchovný poradce:           Mgr. Lucie Minaříková

 

 

CÍLE PROGRAMU

 

 Dlouhodobé cíle:

· práce s třídním kolektivem, vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě a škole,

· výchova ke zdravému životnímu stylu,

· rozvoj a podpora sociálních kompetencí žáka, posilování komunikačních dovedností,

· zvyšování schopnosti řešit problémy a konflikty,

· zapojení všech učitelů do realizace prevence rizikového chování.

 

Střednědobé cíle:

· prohlubování spolupráce s rodiči v oblasti rizikového chování,

· vzdělávání pedagogů v oblasti prevence,

· podpora vlastních aktivit žáků,

· učit žáky rozpoznat rizikové chování a umět adekvátně reagovat.

Krátkodobé cíle:

· včasné řešení problémového chování žáků,

· zařazení programů primární prevence podle potřeby školy.

· zlepšování třídního klimatu a vztahů žáků v třídním kolektivu,

· vzdělávání učitelů v oblasti prevence – vedení třídnických hodin,

· prevence zneužívání mobilních telefonů a prevence kyberšikany.

 

KOMU JE PREVENTIVNÍ PROGRAM URČEN

ŠPP je vypracován pro potřeby naší školy. Je určen pro všechny žáky, jejich rodiče, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy.

         

 VNITŘNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE ŠKOLY

 Nástěnka s kontakty na poradenská pracoviště, přístup na dokumentární filmy JSNS, odborná literatura.

 

 VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ ZDROJE ŠKOLY

 Stránky školy www.zstroubsko.cz

 Poradenské pracoviště www.pppsladkova.cz

 

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM VE VÝUCE

Důraz je kladen na oblast zdravého životního stylu, osvojování správné hygieny a stravovacích návyků, zdravý pohyb, vycházky do přírody. Důležité je zapojení dětí do kolektivu, učit žáky řešit konflikty, vést je ke spolupráci, kamarádství, vzájemné pomoci. Realizace programu prochází všemi předměty a je součástí třídnických hodin (práce s kolektivem, parta, šikana, kamarádství, pomoc slabším spolužákům, tolerance atd.).

S jednotlivými tématy se děti setkávají v prvouce, přírodovědě, vlastivědě, tělesné výchově a informatice. Ve výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování. Jednotlivá témata budou vyučující s žáky plnit průběžně během školního roku.

 

Prvouka (1. - 3. roč.)

-        zdravá výživa, zdravý životní styl

-        škodlivost návykových látek

-        jak se chovat v situacích ohrožující zdraví nebo život

-        chování při mimořádných situacích

-        moje rodina, rodiče, sourozenci

-        škola, učitelé, spolužáci, správné chování v kolektivu

-        záškoláctví

-        bezpečná cesta, poznat dopravní značení, první pomoc

 

Přírodověda (4. - 5. roč.)

-         zdravá výživa, zdravý životní styl

-         zdravé životní prostředí

-         prevence návykových látek

-         zásady bezpečnosti práce

-         rozdílnost pohlaví, dospívání

 

Vlastivěda (4. - 5. roč.)

-       pravidla chování, snášenlivost, respektování druhých

-       rozdílné národy a kultury

-       rozdíl mezi náboženstvím a sektou

-        jak poznat a bránit se násilí

 

Informatika (5. roč.)

-        ochrana zdraví, hygiena a bezpečnost při práci na počítači

-        pravidla používání počítače

-        kyberšikana

-        etika

 

Tělesná výchova (1. - 5. roč.)

-         zdravotní význam sportu

-         zdravý způsob života

-         správný způsob stravování

-        bezpečnost při sportování, ochrana zdraví

 

Třídnické hodiny (1. - 5. roč.)

Třídnické hodiny realizuje třídní učitel, témata vybírá podle aktuální potřeby třídy.

 

 

Cílem školního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti mladého člověka schopného zodpovědně přistupovat ke každodenním problémům.

Děti, které navštěvují základní školu, patří k nejohroženější skupině, proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnou žákům co nejvíce informací (přiměřeně k věku žáků) o drogové problematice, problematice s užíváním alkoholu, kouření, ale i všechny formy šikany.

Je zapotřebí naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.

 

Vypracovala: Mgr. Veronika Trepešová

Tabule ZŠ

27.5. SVČ Lužánky Stolařina - 3.roč.

29.5. SVČ Lužánky Stolařina č.2 - 4.roč.

29.5. Den fascinace rostlinami 2024 - 1.,2.,3.,5.ročník

31.5. Koncert v sále JAMU 1.-5.roč.

Tabule MŠ

20. 5. Fotografování tříd + dětí odcházejících do základní školy na tablo

 

22. 5. Divadlo Šikulka v MŠ

 

28. 5. Výlet do Strážnice - Abeceda řemesel 

 

29. 5. Den fascinace rostlinami v místním výzkumném ústavu

 

7. 6. Školní výlet do Permonia

 

13. 6. od 16 h Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098