Školní preventivní program

   ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 

 

ŠPP vychází z Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, č. j. 21149/2016, z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j. 21291/2010 – 28, z vyhlášky MŠMT ČR č. 179/2016 Sb. Důležitou součástí Metodického doporučení MŠMT jsou přílohy, které poskytují praktický návod ředitelům škol a školním metodikům prevence, jak se zachovat při výskytu rizikového chování ve škole.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Škola se nachází v obci Troubsko v okrese Brno – venkov. Škola má jednu budovu, pět tříd, vlastní školní jídelnu a počítačovou učebnu.

 Název školy: Základní škola a mateřská škola Troubsko, Školní 11

 Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Ivana Kašparová

 Školní metodik prevence : Mgr. Iva Dobšíková

 Výchovný poradce:              Mgr. Dagmar Šťastná

 

 

CÍLE PROGRAMU

 Dlouhodobé cíle:

 práce s třídním kolektivem, vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě a škole,

 výchova ke zdravému životnímu stylu,

 rozvoj a podpora sociálních kompetencí žáka, posilování komunikačních dovedností,

 zvyšování schopnosti řešit problémy a konflikty,

 zapojení všech učitelů do realizace prevence rizikového chování.

Střednědobé cíle:

 prohlubování spolupráce s rodiči v oblasti rizikového chování,

 vzdělávání pedagogů v oblasti prevence,

 podpora vlastních aktivit žáků,

 učit žáky rozpoznat rizikové chování a umět adekvátně reagovat.

Krátkodobé cíle:

 včasné řešení problémového chování žáků,

 zařazení programů primární prevence podle potřeby školy.

 zlepšování třídního klimatu a vztahů žáků v třídním kolektivu,

 vzdělávání učitelů v oblasti prevence – vedení třídnických hodin,

 prevence zneužívání mobilních telefonů a prevence kyberšikany.

 

KOMU JE PREVENTIVNÍ PROGRAM URČEN

ŠPP je vypracován pro potřeby naší školy. Je určen pro všechny žáky, jejich rodiče, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy.

         

            VNITŘNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE ŠKOLY

            Nástěnka s kontakty na poradenská pracoviště, přístup na dokumentární filmy JSNS, odbor

            ná literatura.

 

            VNĚJŠÍ INFORMAČNÍ ZDROJE ŠKOLY

            Stránky školy www.zstroubsko.cz

            Poradenské pracoviště www.pppsladkova.cz

 

 

 

 

 

PREVENTIVNÍ PROGRAM VE VÝUCE

Důraz je kladen na oblast zdravého životního stylu, osvojování správné hygieny a stravovacích návyků, zdravý pohyb, vycházky do přírody. Důležité je zapojení dětí do kolektivu, učit žáky řešit konflikty, vést je ke spolupráci, kamarádství, vzájemné pomoci. Realizace programu prochází všemi předměty a je součástí třídnických hodin (práce s kolektivem, parta, šikana, kamarádství, pomoc slabším spolužákům, tolerance atd.).

S jednotlivými tématy se děti setkávají v prvouce, přírodovědě, vlastivědě, tělesné výchově a informatice. Ve výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování. Jednotlivá témata budou vyučující s žáky plnit průběžně během školního roku.

 

Prvouka (1. - 3. roč.)

            zdravá výživa, zdravý životní styl

škodlivost návykových látek

jak se chovat v situacích ohrožující zdraví nebo život

chování při mimořádných situacích

moje rodina, rodiče, sourozenci

škola, učitelé, spolužáci, správné chování v kolektivu

záškoláctví

bezpečná cesta, poznat dopravní značení, první pomoc

 

Přírodověda (4. - 5. roč.)

           zdravá výživa, zdravý životní styl

           zdravé životní prostředí

           prevence návykových látek

           zásady bezpečnosti práce

           rozdílnost pohlaví, dospívání

 

Vlastivěda (4. - 5. roč.)

           pravidla chování, snášenlivost, respektování druhých

           rozdílné národy a kultury

           rozdíl mezi náboženstvím a sektou

           jak poznat a bránit se násilí

 

Informatika (5. roč.)

           ochrana zdraví, hygiena a bezpečnost při práci na počítači

           pravidla používání počítače

           kyberšikana

           netiketa

 

Tělesná výchova (1. - 5. roč.)

           zdravotní význam sportu

           zdravý způsob života

           správný způsob stravování

           bezpečnost při sportování, ochrana zdraví

 

Třídnické hodiny (1. - 5. roč.)

            Třídnické hodiny realizuje třídní učitel, témata vybírá podle aktuální potřeby třídy.

 

 

 

 

Cílem školního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopna orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti mladého člověka schopného zodpovědně přistupovat ke každodenním problémům.

Děti, které navštěvují základní školu, patří k nejohroženější skupině, proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnou žákům co nejvíce informací (přiměřěně k věku žáků) o drogové problematice, problematice s užíváním alkoholu, kouření, ale i všechny formy šikany.

Je zapotřebí naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni.

 

Vypracovala: Mgr. Iva Dobšíková                                                     

 

 

 

 

 

          

 

          

          

 

 

Tabule ZŠ

29.11. Vánoční focení

15.12. Vánoční koncert v kostele pro žáky ZŠ a MŠ

Tabule MŠ

28. 11. Edukativně-stimulační skupinky

 

15.12. Vánoční koncert v kostele pro žáky ZŠ a MŠ

 

28. 11. - Skanzen Strážnice – vánoční program "Veselme se, radujme se"

 

 1. 12. Divadlo Kejkle s Mikulášskou nadílkou

 

5. 12. Andílci a čerti – tematický den v MŠ

 

12. 12. Agentura Jana – Ježkova dobrodružství – taneční pohádka

 

14. 12. Vánoční besídka – od 16:00 h

 

15. 12. Vánoční koncert v kostele

 

21. 12. Vánoční program s divadelním představením u firmy Kunovský

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098