Projekty

Co je to Národní plán doučování?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Žákům samotným tento doplňkový vzdělávací program z okamžitého hlediska umožní se dopodrobna věnovat jakémukoli tématu, kterému při výuce nerozuměl nebo které ho naopak zaujalo. Díky individuálnímu přístupu má jedinečnou možnost se ptát nebo si vybudovat vztah k předmětu, který mu do té doby nemusel nic říkat, může změnit pohled na předmět, který ho do té doby nemusel bavit. Zároveň v některých případech může navázat lepší vztah s doučujícím – ať už s pedagogem-učitelem, nebo dokonce získat kamaráda v osobě externího doučujícího.

Z dlouhodobého hlediska s vysokou pravděpodobností bude mít zapojení žáka pozitivní dopad na jeho budoucí příjem. Podle zprávy OECD, každý rok vzdělávání zvyšuje budoucí příjem žáků v průměru o 7,5–10 %. A státu se investice do vzdělávání také vrátí, neboť z makroekonomického hlediska bude mít současné zapojení žáka a jeho budoucí lepší životní situace pozitivní dopad i na produktivitu, HDP a výběr daní.

V čem je vzdělávání prostřednictvím Národního plánu jedinečné a zajímavé?

Národní plán doučování, to je doplňkový vzdělávací program pro rozšíření nejen znalostí žáků!
→ zdarma (hrazené státem z prostředků fondu Evropské unie zvaného Next Generation EU),
→ organizovaný vedením školy,
→ individuální přístup, malé skupinky i jednotlivě,
→ za spolupráce nejen již známých učitelů, zaměstnanců školy,
→ ale i externistů z řad zástupců neziskových organizací, studentů vysokých škol i jiných jednotlivců, např. babiček a dědečků, jejichž studnice znalostí jsou neprávem často opomíjeny;
→ přídavná hodina do rozvrhu nebo namísto odpoledních kroužků,
→ především osobně, ale v odůvodněných případech lze i online.
→ Od ledna 2022 navazuje na doučování z podzimu 2021.
→ Původně vznikl, aby pomohl dohnat mezery v učivu žákům, kteří se zapojovali do distanční výuky způsobené pandemií covid-19 jen stěží, problematicky. Ale těžit z něj mohou takřka všichni, nejen „pětkaři“.
→ Děti díky němu nejen doženou, co nestihly ve škole, ale mohou se ptát na cokoli, co je zajímá, na co v běžných vyučovacích hodinách nezbývá čas, a dozvědí se i to, co ani nevěděly, že je zajímat bude!

 

 

 

                                                             RECYKLOHRANÍ

 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

 

Moudrý učitel, spokojené děti II

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.68.1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

02.3.68.5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009401

Výzva

02_18_063 - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

2.I/12 - Projektový den ve škole

2.I/13 - Projektový den mimo školu

2.I/6b - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost

2.I/6g - Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

2.I/8 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.II/16a - Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů

2.II/17a - Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

2.II/18 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/20 - Projektový den mimo školu

2.V/4c - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky

2.V/12 – Projektový den v ŠD/ŠK

2.V/13 - Projektový den mimo ŠD/ŠK

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

1 111 709,00

Dotace EU

944 952,64

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

166 756,36

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

Doba realizace

09/2018 – 08/2020

 

Moudrý učitel, spokojené děti III

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.61.1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

02.3.68.5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017330

Výzva

02_20_080 - Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/9b Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 48 hodin/48 týdnů

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

602 372,00

Dotace EU

512 016,19

Podíl poskytnuté dotace EU

85 %

Státní rozpočet

90 355,81

Podíl poskytnuté dotace SR

15 %

Doba realizace

9/2020–8/2022

 


Od září 2017 mají všichni žáci základních a středních škol nárok na neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA, a to cca 4 ks / měsíc a ochucené mléko a mléčné výrobky ČÁSTEČNĚ DOTOVANÉ, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud.

 

Projekt Ovoce a zelenina do škol

 • čerstvé ovoce a zelenina, balené čerstvé ovoce a zelenina nebo porcované čerstvé ovoce a zelenina (§ 2 odst. 1 písm. a) NV)
 • balené ovocné protlaky a směsi ovocno-zeleninových protlaků s obsahem ovocné složky minimálně 50% (dále jen „ovocné protlaky“) a balené ovocné a zeleninové šťávy (§ 2 odst. 1 písm. b) NV)
 • Seznam podporovaných produktů včetně maximální výše podpory na jednotlivou porci je uveden v příloze č. 1 NV (viz příloha).
 • Schválený žadatel je povinen zařadit do dodávek především čerstvé ovoce a zeleninu. Podíl porcí balených ovocných a zeleninových šťáv a ovocných protlaků může činit nejvýše 25% celkového počtu porcí produktů dodávaných do každé školy, s níž má schválený žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku (§ 5 odst. 2 a 3 NV).
 • Ovocná a zeleninová šťáva musí mít vždy 100% podíl ovocné a zeleninové složky.
 • Ovocný protlak musí mít vždy 100% podíl ovocné složky.
 • Ovocná a zeleninová šťáva a ovocný protlak nesmí obsahovat žádné přidané tuky, cukry, soli, umělá sladidla a zvýrazňovače chuti podle čl. 23 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, ani konzervanty podle § 2 odst. 1 písm. b) NV.
 • Každé balení ovocné nebo zeleninové šťávy, ovocného protlaku a porcovaného nebo neporcovaného čerstvého ovoce nebo zeleniny dodávané žákům do škol musí být označeno nápisem „Školní projekt“(§ 5 odst. 5 NV).
 • Podíl porcí dodávaných produktů pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii může činit nejvýše 10% celkového počtu porcí produktů dodávaných do škol, s nimiž má schválený žadatel uzavřené smlouvy o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku (§ 5 odst. 4 NV).
 • Ovoce, zelenina a výrobky z nich jsou v rámci školního projektu dodávány do škol zdarma.

Projekt Mléko do škol

 • konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy (§ 2 odst. 1 písm. c) NV)
 • neochucené mléčné výrobky (§ 2 odst. 1 písm. d) NV)
 • ochucené mléčné výrobky (§ 2 odst. 1 písm. e) NV)
 • Seznam podporovaných mléčných výrobků včetně maximální výše podpory na jednotlivou porci je uveden v příloze č. 2 a 3 k NV (viz příloha).
 • Schválený žadatel je povinen zařadit do dodávek především konzumní mléko a neochucené mléčné výrobky (§ 5 odst. 2 NV).
 • Každé balení konzumního mléka a mléčných výrobků dodávaných žákům v rámci projektu Mléko do škol musí být označeno nápisem „Školní projekt“ (§ 5 odst. 5 NV).
 • Konzumní mléko a neochucené mléčné výrobky jsou v rámci školního projektu dodávány do škol zdarma.
 • Ochucené mléčné výrobky jsou do škol dodávány s doplatkem, přičemž maximální ceny výrobků jsou stanoveny cenovým výměrem Ministerstva financí.
 • Mléčné výrobky v rámci projektu Mléko do škol nesmějí být žákům distribuovány současně se školním stravováním.

Doprovodná vzdělávací opatření

 • Exkurze do zemědělských a zahradnických podniků a podniků zaměřených na produkci, distribuci, zpracování nebo prodej ovoce, zeleniny a mléka.
 • Vzdělávací akce a vzdělávací materiály o produktech dodávaných v rámci školního projektu, o zdravých stravovacích návycích a o ochraně životního prostředí týkající se produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny nebo mléka a mléčných výrobků, s výjimkou založení a provozu internetových prezentací.
 • Ochutnávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a ochutnávky mléka a mléčných výrobků.
 • Pořádání školních soutěží propagujících spotřebu ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků.
 • Podpora vybavení školních pozemků, zejména pořízení nářadí, kompostérů, sazenic, které souvisí s činností žáků na školním pozemku a podpora drobných zahradnických činností. Nářadí musí být vhodné pro žáky základních škol.
 • Doprovodná vzdělávací opatření jsou v rámci školního projektu prováděny zdarma.

 

 

 

RODIČE VÍTÁNI

Naše škola zpracovala materiály v rámci projektu EU peníze školám v oblasti šablony III/2 DUMy.
Byly vypracovány materiály pro následující tematické oblasti:
Vlastivěda, Přírodověda ( interaktivní testy)
Přírodověda, Vlastivěda (zaměření na učivo 4.a 5.ročník)
Český jazyk (zaměření na učivo 1.a 2.roč )
Český jazyk (zaměření na učivo 4.roč.)
Matematika- (materiály byly ověřeny ve 4.roč ve šk. roce 2010/2011 a 2011/2012 a 1.,2.,3.,4. a 5.roč. ve školním roce 2012/2013)
Prvouka- (materiály byly ověřeny ve 4.roč ve šk. roce 2010/2011 a 2011/2012 a 1.,2.,3.,4. a 5.roč. ve školním roce 2012/2013)
Jedná se o materiály pro předměty: Český jazyk,Matematika, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda.
K dispozici je emailový kontakt školy, kde na požádání poskytneme DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v ČR- zstroubsko@seznam.cz

 

PROJEKT ,,KLOKANŮV KUFR,,

Již na konci loňského školního roku jsme se zapojili do projektu Klokanův kufr, díky kterému Mateřská škola získala komplexní metodickou pomůcku – kufr , který obsahuje názorné manipulační pomůcky ze dřeva či laminovaného papíru uložené v dílčích menších kufřících věnovaných oblastem jako je motorika, zrak, sluch atd. Tento projekt vytváří odbornou aplikaci k uznávané metodice „Diagnostika dítěte předškolního věku“ brněnských autorek Mgr. Jiřiny Bednářové a PhDr. Vlasty Šmardové. V současné době začínáme pracovat s touto pomůckou nejen v mateřské škole, ale také behěm logopedické intervence, což je pro děti velmi přínosné a zajímavé.

 

 

PROJEKT,, ZVYŠOVÁNÍ KVALITY,, EU- PENÍZE ŠKOLÁM

Od 1. 4. 2011 je naše škola zapojena do projektu „Zvyšování kvality“ v rámci programu „EU peníze školám“. V prosinci loňského roku byla podána žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Projekt byl schválen MŠMT ČR v lednu 2011 a škola stala se příjemcem dotace na projekt „Zvyšování kvality“ v celkové výši 496 084,- Kč.

Cílem projektu je rozvoj výuky čtenářské, informační a matematické gramotnosti, výuky cizích jazyků a ICT. Tyto cíle budou naplněny vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. Vzdělávání pedagogů v daných oblastech pak bude sloužit jako doplněk, který umožní ještě zvýšit efektivitu celého projektu. Hlavním cílem projektu je tedy zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, a to jak v oblasti metodické (zvýšení kvalifikace učitelů a inovace výuky), tak v oblasti materiální (možnost nákupu pomůcek a vybavení školy). V průběhu 3 let se vyučující smluvně zapojí do vybraných klíčových aktivit vytvářením inovativních materiálů, které musí i následně ověřit přímo ve výuce. Další informace najdete na stránkách MŠMT http://www.eupenizeskolam.cz/.

Zveřejnění informací o digitálních učebních materiálech (DUM)

ZŠ Troubsko zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro 4. a 5. ročník. Přehled a ukázky některých DUMů najdete ke stažení pod tímto článekm.

Zájemci z řad pedagogických pracovníků ze ZŠ v ČR mohou požádat o poskytnutí dalších DUMů na  e-mailové adrese: zs.troubsko@seznam.cz

 

TVOŘIVÁ ŠKOLA

Od června 2005 je naše škola zapojena do sítě Tvořivých škol. Jedná se o občanské sdružení jehož cílem je

1. Ve vztahu k systému vzdělávání

 1. inovace systému základního vzdělávání v ČR
 2. zavádění a rozvoj moderních metod a forem činnostního učení
 3. postupné vytváření a šíření Modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola
 4. vytváření sítě Tvořivých škol zaměřených na využití činnostního učení v praxi a vytváření školních vzdělávacích středisek činnostního učení
 5. vzdělávání školních lektorů činnostního učení, další vzdělávání učitelů, jejich seznámení s tradičním a zároveň moderním způsobem vzdělávání, kariérní a profesní růst učitelů
 6. rozvoj praktické části studia na pedagogických fakultách v ČR

2. Ve vztahu k výuce

 1. celkové zvyšování kvality vzdělávání dětí a mládeže, vnitřní proměna škol
 2. aktivní zapojení žáků do výuky a jejich motivace pro celoživotní učení
 3. rozvoj samostatnosti, odpovědnosti, tolerance a kritického myšlení žáků
 4. integrace dětí z etnických skupin a žáků s individuálními potřebami
 5. rozvoj spolupráce učitelů a základních škol navzájem
 6. rozvoj spolupráce učitelů a rodičů žáků

Jedním z hlavních principů Tvořivé školy je tzv. činnostní učení, jehož základy položil Jan Amos Komenský. Systém českého činnostního učení byl rozvinut a v praxi ověřen reformní pedagogikou české činné školy 30. let 20. století.

Dnešní podoba českého činnostního učení, tak jak ji předkládá vzdělávací program Tvořivá škola, vychází z této tradice, ze současných pedagogicko-psychologických výzkumů učení a vzdělávání, ze současných dokumentů, které se zabývají problematikou základního vzdělávání, jakož i ze zkušeností nejlepších učitelů z praxe.

Naše škola se stala jedním z partnerů spolupracujících na realizaci projektu „Modelový školní vzdělávací program – Tvořivá škola“ a v rámci tohoto projektu škola vypracoval svůj vlastní Školní vzdělávací program. Bližší informace o celém projektu naleznete na stránkách sdružení www.tvorivaskola.cz

 

A.S.A.- SBĚR

Po úspěchu z minulých let se naše škola opět zapojila do dalšího, již 12. ročníku „Soutěže s panem Popelou“, kterou pořádá firma A.S.A., spol. s r.o. Jedná se o ekologickou soutěž zaměřenou na sběr starého papíru pro základní a mateřské školy. Podrobnější informace (včetně průběžných výsledků) najdete na stránkách firmy http://www.asa-cz.cz

 

 

Projekt Zdravá pětka

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

Více informací k dotačních programu ZDE https://opjak.cz/aktuality/operacni-program-jan-amos-komensky-op-jak/

  
JménoVelikostDatum
icopodminky-zivota.pdf

Ukázka DUMU Podmínky života

321.76 KB2023-08-30 10:58
icosablony-III-2-DUM.xls

Přehled DUMŮ

189.50 KB2023-08-30 10:58
icovyznam-casti-kvetoucich-rostlin.pdf

Ukázka DUMU Význam částí kvetoucích rostlin

239.65 KB2023-08-30 10:58
Tabule ZŠ

27.5. SVČ Lužánky Stolařina - 3.roč.

29.5. SVČ Lužánky Stolařina č.2 - 4.roč.

29.5. Den fascinace rostlinami 2024 - 1.,2.,3.,5.ročník

31.5. Koncert v sále JAMU 1.-5.roč.

Tabule MŠ

20. 5. Fotografování tříd + dětí odcházejících do základní školy na tablo

 

22. 5. Divadlo Šikulka v MŠ

 

28. 5. Výlet do Strážnice - Abeceda řemesel 

 

29. 5. Den fascinace rostlinami v místním výzkumném ústavu

 

7. 6. Školní výlet do Permonia

 

13. 6. od 16 h Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098