Příspěvky učitelů

ZIMA 2020

 

Letošní začátek školního roku byl sice deštivý, ale zato radostný, protože se děti mohly vrátit do lavic. Hned první týden školáci trávili mimo budovu. Žáci třetího až pátého ročníku společně odjeli na adaptační pobyt do Svojanova u Moravské Třebové. Zde se mohli navzájem blíže seznámit či prohloubit své dosavadní vztahy. V rámci pobytu si zahráli mnoho kolektivních her. Program, určený na stmelení tříd, se jim velmi líbil. Děti z prvního a druhého ročníku rovněž absolvovaly stmelovací aktivity. Nejprve v Lednicko-valtickém areálu a posléze i v rámci her na hřišti i mimo něj v Troubsku.  Po návratu se s plným nasazením, společně se svými učiteli, dali do práce. Jako pomyslný Damoklův meč nad námi totiž visela hrozba omezení výuky při nepříznivé epidemiologické situaci. Z tohoto důvodu jsme již od počátku září připravovali děti na možnou distanční výuku. Pořídili jsme další (již třetí) sadu 10 notebooků, které je možno dětem zapůjčit. Samozřejmostí je vybavení novou technikou i pro učitele. Naštěstí se dá využít nabídek dotačních programů z EU, takže nemusíme zatěžovat rozpočet školy. Dalším krokem bylo přidělení přístupových hesel do Microsoft Teams, se kterými pracujeme a na kterých probíhala výuka již na jaře. Tato aplikace se nám velmi osvědčila. Je v ní možno nejen sdílet prezentace k probíranému učivu, používat tabuli, sestavovat testy, kvízy, ale i umožnit dětem se ve vyučovací hodině přihlásit, posílat splněné úkoly, psát doplňující informace a mnoho dalších možností pro zpestření výuky. Nemalé úsilí jsme směřovali na intenzivní přípravu žáků prvních ročníků. Seznamovali jsme je s aplikací formou krátkých vstupů v době výuky, ale i ve speciálních krátkých kurzech nad rámec běžné výuky v odpoledním čase. Děti se naučily přihlásit do aplikace, orientovat se na klávesnici i pracovat s pedagogem přes monitor. Naše příprava se ukázala jako opodstatněná. Díky ní jsme hned první den uzavření školy promlouvali ke svým žákům online dle stálého (i když upraveného) rozvrhu. Příprava na online výuku má svá specifika a je časově dost náročná. Rovněž příprava testů, kvízů, doplňovacích cvičení nebo her je jiná než pro běžnou výuku. Naši učitelé jí věnují hodně času tak jako i vyhodnocování a kontrole splněných úkolů. Rovněž na rodiče a mnohdy i prarodiče je kladen větší tlak a je třeba z jejich strany výrazné spolupráce a pomoci pro zvládnutí nového učiva. Děkujeme tedy všem za spolupráci, vstřícnost a úsilí, se kterým s námi spolupracují a tím zvyšují a zkvalitňují úroveň vzdělání svých dětí při distanční výuce.

S radostí jsme přivítali návrat dětí z prvního a z druhého ročníku zpět do lavic od 18. listopadu. První dny byly poněkud odlišné od těch, které jsme prožívali s dětmi počátkem října. Přeci jen je třeba nějakého času na adaptaci. Nyní si děti i učitelé užívají možnosti přímé vzájemné komunikace, a ne hovorů, do monitoru, . Společně věříme, že se do zimních prázdnin setkáme se všemi našimi žáky v přímém kontaktu a ve zdraví si užijeme Vánoce.

Ráda bych popřála všem našim dětem, rodičům, prarodičům i milým čtenářům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně pevné zdraví, pohodu a optimismus.

Za veškeré zaměstnance a děti ze ZŠ a MŠ Troubsko Mgr. Ivana Kašparová

 

Zprávičky z naší školičky

Počasí venku se již rozloučilo s krásnými slunečnými dny, barevné listy ze stromů téměř opadaly a připomněly nám blížící se zimní období. My jsme před vypuknutím druhé vlny pandemie zvládli s dětmi podniknout několik výprav do vzdálenějšího okolí, během kterých jsme navštívili jeskyni Pekárna, Papouščí farmu Bošovice, hrad Veveří a farmu Jalový dvůr. Děti se mohly na základě vlastního prožitku seznámit nejen se zvířátky, ale také se pohádkovou a zábavnou formou dozvěděly něco málo o historii místa, kde žijí.

V současné době se dny zkracují a prodlužující se večery nás připravují na nejkrásnější čas v roce – dobu adventní. Děti si mezi sebou začínají šeptat vánoční přání a my je vedeme k vzájemné lásce a přátelství, které by však mělo vytrvat po celý rok. Povídání o Sv. Martinovi a s tím spojenými pranostikami navodilo mírně sváteční atmosféru a povzbudilo nás k zahájení nácviku vánočních básniček a koled. V letošním roce je vzhledem k probíhající pandemii vše tak trochu jiné, ale my i přesto se snažíme si s dětmi každý den naplno užívat.

Těšíme se na období, které nás zavede zpátky do dětských let a my se společně budeme moci radovat z nadcházejících svátků. Pojďte se těšit s námi! Zapomeňte na shon, úklid a nákupy a užijte si dobu adventní i vánoční se svými blízkými.

Přejeme pokojné, radostné a ve zdraví prožité vánoční svátky a v roce 2021 kromě zdravíčka a lásky přejeme sluníčko nejen na obloze, ale také v srdíčku nás všech.

Za děti, pedagogy a provozní pracovníky MŠ Troubsko

Mgr. Kateřina Kamenická

 

PODZIM 2020

Prázdniny skončily a nový školní rok začal ve svižném tempu. Koncem srpna naše škola ožila. Již od konce května zde totiž probíhala rozsáhlá rekonstrukce budovy. Během třech měsíců byla zrekonstruována kanalizace, elektrické vedení, síťové rozvody, bezpečnostní a kamerový systém a nezapomnělo se ani na nová sociální zařízení pro žáky a zázemí pro zaměstnance. Došlo i na zavedení kabeláže pod nové omítky a výmalbu všech prostor. Velké poděkování patří zřizovateli školy, Obci Troubsko, která rekonstrukci organizovala a financovala. A právě koncem srpna jsme se pustili do úklidu a následně do výzdoby tříd. Prvního září jsme tak začali sice v dešti, ale ve třídách i chodbách vše zářilo novotou a čistotou.

Současná výuka se neustále modernizuje, a tak jsme rádi, že díky dotačním projektům, které se daří úspěšně realizovat, jsme mohli všechny třídy vybavit dataprojektory, promítacími plátny a notebooky. Pro žáky máme k dispozici jak klasickou učebnu s počítači, tak i mobilní s tablety. I v letošním roce nabízíme mnoho kroužků. Oblíbené jsou zejména všechny sportovní. Navíc nově se mohou děti realizovat v keramice, jelikož z dotace jsme pořídili vlastní keramickou pec. Čtenářský kroužek, deskové hry a kroužek ICT samozřejmě nebudou scházet. Jsme rádi, že našim dětem nabízíme i možnost hry na hudební nástroje prostřednictvím hudební školy J. Babáka. Mohou se učit hrát na klavír, elektronické varhany, kytaru i flétnu.

Už se všichni těšíme na barevný podzim a doufáme, že ho prožijeme ve tvůrčí, radostné a pohodové atmosféře. Přejeme všem slunečné dny a pevné zdraví.

                                                                                                              Mgr. Ivana Kašparová

 

 ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

  Uplynulý školní rok byl poněkud zvláštní, a tak jsme se snažili co nejlépe připravit na ten nadcházející. Doufáme, že bude lepší a veselejší.

                K stávajícím dětem nastoupily děti nové, některé s velkým očekáváním, některé s obavami, co je v neznámém prostředí čeká. Téměř všechny se ale brzy adaptovaly a seznámily se s novými kamarády i s paními učitelkami. S velkým zájmem se již zapojují do všech školních činností.

                Stejně jako v jiných školách i v té naší mateřince máme samozřejmě zavedena zvýšená hygienická opatření, díky kterým jsou omezené společné akce rodičů a dětí. Budeme se ale snažit zpestřit dětem pobyt v MŠ podle aktuální situace zábavnými programy a pozvanými divadelními představeními.  Doufáme, že se nám podaří zorganizovat také výlety do přírody.                                        

                Chtěli bychom velmi poděkovat všem rodičům za jejich pochopení a vzornou spolupráci při dodržování daných opatření, která nejsou vždy příjemná.

 

                                                                                                              Za MŠ Hana Kroupová

 

 

Co se děje ve škole…. JARO - LÉTO 2020

 

Od poloviny března, kdy vstoupila v platnost mimořádná opatření, došlo v našem školství ke mnoha změnám. Takřka ze dne na den zůstali naši žáci doma, bez svých učitelů a spolužáků. Bylo třeba pružně zareagovat na tuto změnu a přizpůsobit výuku novým podmínkám. Rozhodnutí bylo jednoznačné a rychlé – přejdeme na on line výuku. Hned druhý týden po uzavření školy jsem se dohodla s našim externím pracovníkem správcem IT p. Dofkem. Takřka ze dne na den nastavil všem žákům a pedagogům Microsoft team. Potom následovaly dlouhé hodiny, kdy se pedagogové učili s aplikací pracovat. Postupně si naučili sami vytvářet videa, prezentace, on line testy a výuku zpestřovat křížovkami, doplňovačkami a animacemi. Od třetího týdne se tedy mohla výuka rozjet v plném rozsahu a byl sestaven stálý rozvrh výuky. I přes počáteční obtíže se postupně vrátila velká část břemene výuky zpět od rodičů k pedagogům. Učitelé a asistenti navíc s dětmi, pro které bylo učivo více náročné v individuálních hodinách vše opětovně procvičovali. Nic již nebránilo tomu, abychom dětem nabídli i čtenářský kroužek on line, rodilého mluvčího nebo hru na hudební nástroj. Distanční výuka si získala velkou oblibu jak u dětí, tak i u rodičů. Zde bych ráda poděkovala jak pedagogům za jejich úsilí, kreativitu a pracovitost při vytváření všech vzdělávacích aktivit pro děti, tak i rodičům, kteří skvěle spolupracují, vedou své děti ke zodpovědnosti, pracovitosti i čestnosti při plnění školních povinností. V polovině května jsme začali zjišťovat zájem rodičů o návrat jejich dětí do školy. Ministerstvo školství vydalo závazná doporučení k podmínkám, za jakých mohou vzdělávací aktivity probíhat. Nakonec byl o výuku za těchto podmínek velmi malý zájem. Rodiče upřednostnili nastavený a osvědčený způsob on line výuky I testování získaných znalostí. Častým argumentem byla právě intenzita výuky, kreativita pedagogů a spokojenost s výukou jako takovou. Otevřeli jsme nakonec pouze jednu skupinu, do které dochází 12 dětí od prvního do čtvrtého ročníku. Zde si žáci společně opakují probrané učivo a rovněž pokračují ve vzdělávání podle pokynů svých třídních p. učitelek, které dále pokračují v on line výuce. Aktivity skupiny probíhají v prostorách na faře. Chtěla bych tedy moc poděkovat p. faráři Fr. Koutnému za poskytnutí náhradních prostor a zahrady. Od počátku června totiž probíhá v budově školy plánovaná rekonstrukce.  Tudíž není možné prostory školy použít. Na vyklízení všechny prostor se podíleli jak zaměstnanci školy, zastupitelé i rodiče. Díky ochotě všech a výborné spolupráci se podařilo v sobotu 16. 5. během necelých dvou hodin vše ze školy vystěhovat a demontovat. 

V květnu v ZŠ rovněž proběhl zápis do prvního ročníku. Tentokrát kvůli mimořádným opatřením bez dětí. Celkem se nám sešlo 31 přihlášek. O počtu dětí, které usednou do lavice prvního září však můžeme pouze spekulovat. Z dřívějších let víme, že takřka třetina dětí mívá odklad.

Na naše stávající žáky i na ty budoucí se těšíme v září. Všem přejeme krásné, sluncem prozářené léto bez obav o zdraví svých blízkých a svoje.

 

                               Mgr.Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

 

Aktivity školní družiny v době MO

 

Mimořádná opatření vzhledem k epidemiologické situaci v ČR přinesla i pro školní družinu naší školy nový způsob činnosti zájmového vzdělávání. Naši vychovatelé pracovali, podobně jako učitelé, formou online vzdělávání. Zájmové vzdělávání formou online bylo pro některé z nás novým prvkem. Účast v zájmovém vzdělávání, zvláště touto formou bylo dobrovolné. Ovšem i v této formě jsme získali věrné příznivce, které velice chválíme. Vychovatelé při činnosti museli vycházet z omezených pomůcek v domácnostech a také z faktu, že ne všechny činnosti je vhodné aplikovat přímo u počítače. Kromě pracovních, výtvarných činností byla činnost doplněna i krátkými videi z přírody, kvízy, hádankami apod. Další formou dobrovolného vzdělávání v MO bylo vyhlášení  „Velké družinové výzvy s překvapením“, jakož i zveřejnění námětů k činnosti v boxíku ŠD na webových stránkách školy.  Žáci mohli dobrovolně tvořit a následně poslat fotografie výrobků na mail ŠD, mail: druzina@zs-troubsko.cz. Necháme se tedy překvapit – pro nejaktivnější „tvořitele“ čeká malé překvapení.

Přejeme hezké, zdravé dny a brzy na viděnou.

       Za kolektiv ŠD Bc. Dana Vlachová – vedoucí vychovatelka

 

 

Zprávičky z naší školičky

 

Nastupující jaro a aktivity plánované a vázající se k tomuto ročnímu období ovlivnila pandemie, která zasáhla i Českou republiku. V půlce března byl provoz mateřské školy z důvodu velké nemocnosti dětí i pedagogů zřizovatelem přerušen.

Pedagogové i provozní pracovníci se ihned začali věnovat přípravě na návrat dětí. Vyráběly nové pomůcky, materiály pro pomoc rodičům se zabavením dětí a jejich přípravou na vstup do základní školy. Tyto materiály byly rodičům rozesílány elektronickou poštou. Několikrát se dezinfikovaly prostory mateřské školy, svépomocí byly opraveny obrazy a dolní třída byla zútulněna dvěma novými obrazy. Na zahradě byly díky zřizovateli vytvořeny kouty pomocí keřů, za které velice děkujeme.

Počátkem měsíce května proběhlo přijímací řízení do mateřské školy. Vzhledem k velkému počtu zájemců o umístění dítěte – celkem 46, se zřizovatel mateřské školy (obec Troubsko) již s předstihem dohodl se zřizovatelem MŠ Pomněnky (Brno – Nový Lískovec) a zabezpečil dostatečné množství míst pro děti, které nebudou moci být přijaty z kapacitních důvodů do MŠ Troubsko. Díky této dohodě bylo všem dětem, které ze zákona mají nárok na přijetí do mateřské školy (dosáhnou do 31. 8. 2020 tří let a mají trvalé bydliště v obci) zajištěno místo. Do MŠ Pomněnky bylo přijato všech devět dětí splňujících kritéria a tím mající nárok na přijetí. Tak, jako každý rok, i letos téměř třetina žadatelů neměla dle zákona nárok na přijetí.

V současné době se pomalu vracíme do běžného života. Naučili jsme se respektovat daná pravidla, dbát na zdraví nejen vlastní, ale i ostatních. Věříme, že díky těmto návykům, budeme nadále udržovat zdraví i v našem kolektivu v mateřské škole.

Přejeme všem příjemné nadcházející léto plné slunečných dnů, a hlavně prožité ve zdraví a pohodě.

Za kolektiv mateřské školy

Mgr. Kateřina Kamenická – zástupce ředitele pro MŠ

 

Co čeká předškoláka u zápisu?

Znovu nám ve škole nastává čas zápisu do 1. tříd. Snažíme se, aby si tento den děti užily. Školu vyzdobíme, nachystáme poutavé materiály a pomůcky, se kterými si s dětmi „hrajeme“, ale hlavně je využíváme k diagnostice školní zralosti.

Kdy je tedy dítě skutečně připraveno na školu? Předškolák by měl zvládat výslovnost téměř všech hlásek, toleruje se narušení hlásek R a Ř. Dále by měl být předškolák schopen soustředění i v rušném prostředí. Měl by mít rozvinutou hrubou motoriku (skákání, běh) i jemnou motoriku (navlékání korálků), správný úchop tužky, umět se podepsat a vědět jaké je jeho bydliště.

Dítě v předškolním věku by si mělo zapamatovat viděné (pexeso) i slyšené informace (pohádka), znát barvy, ovládat vpravo vlevo, a mít časovou orientaci v pojmech dnes, zítra a včera. Nedílnou součástí školní zralosti je i sebeobsluha – umět se umýt, učesat, obléct. Taktéž základní pravidla slušného chování by měla být už v malíčku. Chápeme stydlivost, ale sem tam je dobré ji překonat a naučit se, že kdykoli a kdekoli mám používat slůvka „dobrý den, děkuji, prosím a na shledanou“.

Těšíme na naše budoucí prvňáčky!

ZÁPIS DO ZŠ TROUBSKO

KDY?     8. 4. 2020

KDE?     ZŠ Troubsko, Školní 11, 1.patro

V KOLIK HODIN? Od 14,00 do 17,20 hodin

Mgr. Dagmar Šťastná – výchovný poradce

 

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! … a občas není špatné také vyhrát 😊

Naše škola se každý rok zapojuje do řady soutěží v nejrůznějších oblastech. V prvním pololetí se žáci z pátých tříd zúčastnili předmětové soutěže Bobřík informatiky, ve které soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace. Součástí je i porozumění informacím, řešením problémů a digitální gramotnosti.

Koncem února proběhlo školní kolo recitační soutěže. Konkurence byla veliká a pro porotu bylo velmi těžké vybrat nejzajímavější a nejinspirativnější vystoupení. Nakonec se však porotě podařilo vybrat recitátory, kteří postoupili do městského kola v Brně. V prvním březnovém týdnu si učitelé připravili pro žáky olympiádu z českého a anglického jazyka, v rámci které byli vyhlášeni nejlepší řešitelé z jednotlivých tříd.

V následujících dnech žáky čeká mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan. Soutěžící jsou rozděleni do jednotlivých kategorii podle věku a probíhá napříč celou republikou. V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

V oblasti sportu mají žáci za sebou florbalový turnaj, ve kterém opakovaně sklízíme úspěchy. V letošním roce se mladší i starší žáci umístili na krásném třetím místě.  V druhé polovině března budou vysláni vybraní žáci ze 3. – 5. tříd na plavecké závody, které se každoročně konají na ZŠ Labská.

Ani v uměleckém směru nezaostáváme. Letos jsme zapojili se do dětské výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní, kterou vyhlašuje Povodí Moravy. Pro letošní ročník soutěže je stanoveno téma Život u vody i pod vodou.

Celoročně se naše škola aktivně zapojuje do recyklačního programu Recyklohraní, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. V rámci programu se žáky plníme úkoly, za které sbíráme body. Tyto body lze na konci roku proměnit za věcné ceny.

Mgr. Veronika Trepešová

 

Anglický jazyk

V letošním školním roce máme opět možnost díky projektu Evropské unie, že k nám jednou do měsíce zavítá rodilý mluvčí z Velké Británie, pan Russell Jones. S dětmi čtvrtých a pátých tříd komunikuje v malých skupinách. Děti tak mají prostor aktivně mluvit anglicky a zlepšit se v cizím jazyce. Na začátku března proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V druhém pololetí nás čeká návštěva anglického divadla, které je určeno pro žáky 3.-5. tříd. Na závěr je potřeba také zmínit, že jsme pro letošní rok nakoupili nové pomůcky do angličtiny, rovněž za podpory projektu EU.                                                                                             

Vojtěch Klement-vyučující AJ

 

EVVO na naší škole

Děti od první třídy vedeme ke kladnému vztahu k přírodě a aktivnímu přístupu k její ochraně. Účastníme se programů s environmentální tématikou v centrech Lipka, Linka, Jezírko, Rozmarýnek, ad. S žáky z prvních tříd jsme v měsíci únoru navštívili akci s názvem „Příběhy ze starého stromu“ v Lipce. Vzdělávací akce byla zahájena příběhem, který žáky zavedl za obyvateli starého stromu. Zahráli si na mravence a sršně, využívali při tom pomůcky z recyklovaných materiálů. Část programu probíhala na přilehlé zahradě, kde si mohli vylézt do koruny starého stromu a prohlédnout si skutečnou dutinu strakapouda. Program byl dostatečně propojený pohybem a zakončen výtvarnou částí, ve které barvami ztvárnili lišejník.

                                                                                                             Mgr. Eva Arnoštová

 

 

Školní družina v letošním školním roce

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování (zájmové kroužky škol, zájmové útvary, umělecké školy). Činnost ŠD je vymezena dobou bezprostředně před nebo po školním vyučování a odchodem žáků domů nebo za jinými mimoškolními aktivitami.

Z hlediska výše uvedeného družina spolupracuje s www.kroužky. Organizujeme kroužek florbalu, míčových her, keramiky, anglického jazyka. Přičemž tři kroužky vedou pedagogové naší školy. V gesci školní družiny je kroužek deskových her, míčových her. Spolupracujeme i s Hudební školou R. Babáka, kde žáci získávají základy hry na hudební nástroj včetně hudební nauky.

Funkci v péči o žáky v době mimo školní vyučování naplňuje ŠD i dalšími činnostmi (dostupné na www.zs-troubsko.cz/cinnost-SD).

V letošním školním roce pokračujeme v projektech EU. Do konce školního roku plánujeme pro žáky minimálně dva výlety. Dále jsme zapojeni do aktivit MAP. Pro ilustraci se jedná o aktivity v deskových hrách, literární a výtvarné soutěže. Skvěle nás se svými výtvarnými ztvárněnými díly reprezentovali Bětka L. –2. třída, Tomík B. – 2. třída. Umístili se na 1. a 3. místě za což zaslouží velkou pochvalu. Žákům 1. a 2. ročníku bylo věnováno polytechnické vzdělávání, což kladně ocenili někteří z rodičů. Velmi nás tato odezva těší. Děkujeme. Účastnili jsme se výtvarné soutěže pro 1. stupeň ZŠ „Tajemství zámku ve Slavkově". Někteří žáci se již připravují na další výtvarnou soutěž pořádanou ke Dni vody.

Další činnosti jsou i dílničky, kde mohou pracovat žáci v doprovodu rodičů či sourozenců. V probíhajícím školním roce jsme se potkali při práci s přírodninami, na keramické dílně a deskových hrách. Maminkám děkujeme za drobné občerstvení. 

V letošním roce se někteří žáci účastnili Halloweenského programu v ŠD. Se zajištěním pomohly opět naše milé maminky. Příjemným zpestřením podzimního období bylo i setkání při opékání na hřišti.

Za kolektiv ŠD při ZŠ a MŠ Troubsko

Dana Vlachová, ved. vychovatelka

 

 

 

Pár slov ze ŠJ Troubsko.

 

Dnes jsme si pro Vás připravili recept z naší školní jídelny:

 

Losos pečený na másle, kuskus, koprový přeliv

 

400 g  Losos                                  

80 g    másla

Gilovací koření bez glutamanu, sůl

250 g kuskus

250 ml zeleninový vývar

1 cibule

250 g zeleniny (mrkev, brokolice, květák, fazolové lusky)

Bylinková sůl

Přeliv:

1 polévková lžíce hl.mouky

2 pol. lžíce másla

150 ml smetany

Kopr

dle chuti sůl, cukr, citron

 

Porce lososa osolíme a okořeníme, na každý kousek dáme plátek másla a pečeme v troubě (u nás v konvektomatě).

Kuskus zalejeme vývarem, promícháme a necháme odstát pod pokličkou, než kuskus změkne.

Na másle osmažíme cibuli, po zesklovatění přidáme všechnu zeleninu a dusíme do měkka.

Kuskus s dušenou zeleninou smícháme a dochutíme bylinkovou solí.

Přeliv: Z másla a mouky připravíme světlou jíšku, zalejeme smetanou, rozšleháme metličkou, lehce povaříme, přidáme kopr a dochutíme solí, cukrem, citronovou šťávou.

 

Podáváme: Na kuskus se zeleninou položíme plátek lososa a přelijeme omáčkou.

 

Školní stravování má nejen sytící funkci, ale významná je též role výchovná. Školní stravování může vhodným způsobem formovat stravovací návyky dětí. Studie dokládají, že pro řadu dětí je školní oběd jediným teplým jídlem za celý den.

 

Važme si tedy možnosti stravovat naše děti ve školních jídelnách a snažme se vzájemně si vyjít vstříc.

 

Kolektiv Školní jídelny Troubsko

 

 

 

Zprávičky z naší školičky

Letošní školní rok se nese v rytmu četných akcí pořádaných díky dotacím Evropské unie. Organizujeme Projektové dny v mateřské škole i mimo mateřskou školu. V lednu si děti během hudebního pořadu poslechly povídání o zajímavých hudebních nástrojích a zazpívaly spoustu známých písniček. Divadlo Tetiny k nám přijelo s představením „Než si koupíš vstupenku“, které nás připravilo na návštěvu opravdového divadla. Z peněz z třídního fondu jsme v únoru dětem zaplatili návštěvu Hvězdárny a planetária Brno. Výukový pořad „Lucie: tajemství padajících hvězd“ nám pohádkovou formou přiblížil tuto záhadu. V divadle Radost jsme se zase přenesli do říše pirátů a sledovali příběh s názvem „Kolíbá se velryba“, během kterého se podařilo napravit dva nezbedné bandity.

V měsíci březnu nás čeká karneval pod vedením dvojice Fešák Píno a Bóňa Bon Bóňa. Děti si veselí v maskách velmi užívají, a tak se také během výchovně – vzdělávacího programu snažíme rozvíjet dramatizaci pohádek a příběhů s použitím zakoupených kostýmů. Kromě dramatizace nezapomínáme ani na rozvoj ostatních složek osobnosti. Sportujeme, malujeme, zpíváme a rytmizujeme, rozvíjíme matematické dovednosti i předčtenářskou gramotnost, komunikační schopnosti i sluchové vnímání – zkrátka připravujeme děti na budoucí vstup do základní školy.

 

Zápis do mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v obci Troubsko proběhne dne

4. 5. 2020 od 10:00 do 12:00 h a od 14:30 do 16:30 h

Příhlášku si můžete stáhnout v elektronické podobě na internetových stránkách školy

www.zs-troubsko.cz v sekci DOKUMENTY nebo vyzvednout osobně v mateřské škole.

S sebou si přineste:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • vyplněnou příhlášku včetně potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte

Místo trvalého bydliště dětí bude ověřeno hromadně mateřskou školou ve spolupráci

se zřizovatelem.

Na stránkách školy v sekci Mateřská škola – Informace k zápisu naleznete Kritéria pro přijímání dětí

k předškolnímu vzdělávání do MŠ Troubsko pro školní rok 2020/2021.

 

             

          Mgr. Kateřina Kamenická

Zástupce ředitele pro MŠ

Podzim ve škole 2019

Teplé slunečné dny se pomalu stávají minulostí a podzim se hlásí v plné síle. Školáci mají za sebou již první čtvrtletí školního roku a žákovské knížky se zaplňují známkami. Na naší škole druhým rokem používáme elektronickou žákovskou knížku, kterou si rodiče i pedagogové velmi pochvalují. Prvňáčci mají radost z razítek, a i ty starší jedničky vždy potěší.

Děti ve škole usilují nejen o pěkné známky, ale zároveň se učí dobře vycházet a komunikovat s vrstevníky i s dospělými. Posilovat sociální dovednosti mají možnost jak o přestávkách ve škole a na hřišti, tak i v kroužcích a školní družině. Ta nabízí mnoho projektových dnů, akcí i výletů. Velmi oblíbené jsou rukodělné dílny, sportování a akce připomínající různé svátky a lidové tradice. Nejen naše, ale i celosvětové. V říjnu například Halloweenská strašiáda v maskách. Širší možnost sportovního vyžití mají žáci nově díky obecnímu hřišti. V letošním roce si mohli zasoutěžit ve fotbalovém turnaji, ve florbalu a kin bolu. Pro ty, kteří upřednostňují klidnější činnosti nově nabízíme deskové hry, keramiku a kroužek anglického jazyka.

Protože se deklarujeme jako škola rodinného typu, rádi zařazujeme na odpoledne akce, kde spolu ruku v ruce s pedagogy tvoří děti a rodiče. V září jsme přivítali nový školní rok Zahradní slavností s vystoupením dětí a žáků ZŠ a MŠ. Následovaly soutěže pro rodiče s dětmi a spousta zábavných aktivit. Maminky přinesly nespočet dobrot, většinou vlastní výroby, což děti přivítaly s nadšením. I mnozí dospělí návštěvníci si pochutnali na sladkých i slaných dobrotách. Příjemně naladěni odcházeli účastníci podzimního tvoření se školní družinou. Z přírodních materiálů šikovné ruce maminek, tatínků a dětí vytvořily nápadité a vkusné dekorace. Své kouzlo má i tradiční spaní ve škole se společnou snídaní pro rodiče. Jsme přesvědčeni, že i další akce, z nichž nejbližší je keramické tvoření v listopadu, naše děti i rodiče potěší.

Abychom dětem tříbili myšlení, nabízíme i nespočet soutěží a olympiád. Tradičně začínáme meziškolní soutěží v anglickém jazyce, pokračujeme Bobříkem informatiky a recitační soutěží. Dále olympiáda v ČJ a matematice. Na jaře pravidelně zařazujeme Scio testování a průběžně srovnáváme znalosti žáků v testování ČŠI. Výtvarné a literární soutěže mají na naší škole rovněž své stálé místo. Žáci vítají možnost porovnat své schopnosti s dětmi z jiných škol a většinou se umisťují na předních místech.

Závěrem bych všechny ráda pozvala na naše vystoupení na Vánočním jarmarku pořádaném obcí Troubsko 24. 11. 2019.

S přáním krásného podzimu a příjemně stráveného adventního času

 

                                                           Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

Zprávičky z naší školičky

 

Podzimní dny v mateřské škole vesele plynou. Plnými doušky si užíváme babího léta a spoustu času trávíme na vycházkách, dětském i multifunkčním obecním hřišti, školní zahradě a nezapomínáme ani na výlety. Začátkem října jsme navštívili Minifarmu Popovice, kde se děti prožitkovou formou seznámily s domácími zvířátky. Mohly si vyhřebelcovat poníky, podojit kozu, pohladit králíčky, a dokonce jsme společnými silami vyrobili také sýr. V dalších dnech jsme se na školní zahradě zachovali jako správní ochránci zvířat a zachránili ježka, který se uvelebil na trávníku vedle našeho dopravního hřiště. To nám koncem září posloužilo k uskutečnění projektového dne "Kolečkiáda", kdy děti předvedly své dovednosti při jízdě na koloběžkách a odrážedlech na vytyčené dráze. Všichni účastníci byli oceněni drobnou odměnou a výborným občerstvením v cíli.

Také během dopoledních činností v mateřské škole rozvíjíme kognitivní dovednosti zábavnou formou. Pomoci multisenzorického přístupu jsme se seznamovali s ovocem a zeleninou. Děti si mohly ovoce a zeleninu nejen prohlédnout, přivonět a osahat, ale také si vyrobily ovocný talíř, či mrkvový salát. Na toto téma jsme navázali také projektovým dnem "Plody podzimu", během kterého se uskutečnila na zahradě MŠ společná akce s rodiči "Dýňování".

Při "Legohrátkách" děti rozvíjely matematické představy. Ve skupinkách byly nuceni do vzájemné spolupráce a pomoci kreativního přístupu tvořily po vzájemné domluvě nejrůznější stavby.

Nyní se nám začínají dny pomalu krátit a my už se začínáme pilně připravovat na blížící se dobu adventní, kterou jako vždy zahájíme vánočním jarmarkem, který se uskuteční 24. 11. v Katolickém domě (vystoupení našich dětí v 10 h)

Těšíme se, že se tam s Vámi uvidíme a tímto Vás co nejsrdečněji zveme!

 

za kolektiv MŠ Troubsko

Kateřina Kamenická

 

 

ZÁŘÍ 2019

 

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a opět jsme se sešli ve školních lavicích. Letošní léto ve škole bylo poklidné – žádné velké úpravy neproběhly. Jednalo se spíše o méně náročné rekonstrukce nábytku, herních prvků či doplnění nového nábytku do některých tříd. S ohledem na trvalý nárůst žáků došlo k menším v řadách pracovníků. V základní škole nastoupila Mgr. Daniela Horáková jako třídní učitelka třetího ročníku, od druhého pololetí loňského roku pokračuje p. učitel Vojtěch Klement a Mgr. Veronika Trepešová. Máme rovněž nové asistenty paní Mgr. Evu Arnoštovou a Bc Zdeňka Béma. Ve školní výdejně nám obědy vydává paní Jaromíra Bellová.

S nástupem nového školního roku přicházejí k žákům, rodičům i jejich učitelům nová očekávání. Nejvíce rozzářené oči mají prvňáčci, kteří poprvé zažívají usednutí do školní lavice a budou muset postupně prokázat, do jaké míry se naučili samostatnosti a zodpovědnosti, jak se dovedou soustředit, zvládnout neúspěch, jak umějí vyjít s dětmi i dospělými.Rodiče se během školní docházky svých dětí dozvídají hodně sami o sobě, o svém vztahu k autoritám, o vlastních ambicích, prioritách, ale i o úzkostech a potřebě být úspěšným. Také v průběhu školního roku rodiče zjišťují, kolik svobody a zodpovědnosti jsou ochotni v dnešní uspěchané době svému dítěti dát, vnímají, jak si s tím dítě poradí. Celý proces školního vzdělávání, kde nejdůležitější roli hraje učitel, rodič a žák a pocit, který dítě prožije během školních let, výrazně ovlivní jeho pozdější sebepojetí a sebepřijetí dospělého v dalším životě. Jedině ze šťastných a spokojených dětí mohou vyrůst dospělí, kteří mají zdravé sebevědomí, váží si sami sebe a vědí, co od svého života očekávají. Všichni usilujeme o to, aby naše děti vyrůstaly ve šťastném a láskyplném prostředí domova. Staráme se o to, aby škola byla v jejich životě místem, kam se budou těšit a kde budou rády, nejen kvůli svým kamarádům, učitelům, ale i všem novým vědomostem a dovednostem, kterým se s tu nadšením naučí.

I v letošním roce máme pro naše školáky připraveno nejen klasické učení, zkoušení a poměřování znalostí, ale i mnoho podnětných výukových programů. Ty jsme schopni dětem nabízet díky dotačním programům, o které každoročně žádáme a máme v jejich získávání vysokou úspěšnost. V září se děti mohou těšit na adaptační pobyt a výukový program v Permoniu a již tradiční Zahradní slavnost s vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ. Od října mimo pořady v Lince a Lipce i tvořivé dílny pro rodiče s dětmi v rámci ŠD.

                                                           Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko

 

 

 

Zprávičky z naší školičky

 

Na nový školní rok jsme se v naší mateřské škole pečlivě připravovali. Všichni zaměstnanci se zapojili do úklidu a výzdoby celé budovy a těšili se na příchod nejen stávajících, ale i nových dětí. I přes veškerou snahu p. učitelek se objevila troška slziček, ale brzy se již děti začaly seznamovat s prostředím školy, novými hračkami a s nadšením se také zapojovaly do pěveckých, tanečních, sportovních i tvořivých aktivit, které pro ně byly připraveny.

Seznámily se s novými kamarády a také s pravidly, která jsou potřeba v početném dětském kolektivu dodržovat.

Na vycházkách jsou vedeny k vnímání krás přírody a také se učí orientovat v blízkém okolí mateřské školy.

Nyní si již děti pilně připravují taneční vystoupení na naši tradiční Zahradní slavnost, která proběhne v druhé polovině září na školní zahradě.

V následujících týdnech nás čeká spousta dalších zajímavých akcí a aktivit, o které se s vámi rádi podělíme v dalším čísle Hlasatele.

 

Za kolektiv MŠ Troubsko

                                                                       Hana Kroupová

 

 

Komentáře

Tabule ZŠ

Testujeme pouze v pondělí.

Prezenční výuka žáků 3., 4.a 5. ročníku - lichý týden

Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku - sudý týden

 

 

Tabule MŠ

7. 5. MŠ uzavřena

Testujeme pouze v pondělí..

MŠ navštěvují děti s povinným předškolním vzděláváním (t.j. poslední rok před nástupem do ZŠ)

a dále děti řazené do ,,skupiny,, Z.

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098