Preventivní strategie

     Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Troubsko stanovuje základní strategii v prevenci sociálně patologických jevů ve škole, stanoví hlavní cíle školy v této oblasti a popisuje metody a formy, jakými je těchto cílů dosahováno. 

Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků je zaměřena na

 1. a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
 1. záškoláctví
 2. šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence
 3. užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky)
 4. onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek
 5. závislost na politickém a náboženském extremismu
 6. netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
 1. b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:
 1. domácího násilí
 2. týrání a zneužívání dětí (vč. sexuálního zneužívání)
 3. ohrožování mravní výchovy mládeže
 4. poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

 

Dlouhodobé cíle primární prevence na naší škole:

 1. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
 2. Osvojení si pozitivního sociálního chování
 3. Vedení žáků k vyhraněnému negativnímu vztahu k návykovým látkám
 4. Vedení žáků k samostatným správným rozhodnutím a řešení problémů
 5. Vedení žáků k odpovědnosti za své vlastní chování

 

Krátkodobé cíle primární prevence na naší škole:

 1. Zapojení žáků do tvorby zdravého prostředí a zdravých životních podmínek
 2. Zapojení žáků do aktivního vytváření příznivého klimatu na škole
 3. Pomoc dětem při řešení jejich problémů

 

 

Nespecifická primární prevence

          Do nespecifické primární prevence řadíme veškeré aktivity, které podporují zdravý životní styl, vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k umění správně se rozhodnout a řešit problémy, k odpovědnosti za sebe a své jednání a osvojování pozitivního sociálního chování.

     V rámci výchovně vzdělávacího procesu žáci získávají základní vědomosti a učí se dovednostem, utvářejí si postoje.

Na 1. stupni žáci získávají následující vědomosti:

Léky jsou drogy a pomáhají nám. Léky musí být užívány podle předpisů a jsou-li zneužívány, mohou být i nebezpečné. Léky musí být ukládány na bezpečném místě. Lékařský personál podává drogy jako součást léčby. Je zakázáno vlastnit některé drogy. Alkohol a tabák jsou také drogy, přestože vlastnit je není zakázáno. Některé látky, které bývají běžně v domácnosti, mohou být nebezpečné, jsou-li zneužívány a měly by být bezpečně skladovány. Drogy mají vliv na naše zdraví a mohou změnit to, jak se cítíme. Pozitivní a negativní stránka drog. Co je míněno termíny užívat a zneužívat, závislost a návyk. Jak pracuje lidské tělo. Hodnota zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu a nemoci. Příklady vhodného chování, které vede k utužení zdraví, přátelství a kamarádství. Vědět, že učitelé a rodiče mohou pomoci.

Učí se dovednostem:

Jak se chránit v různých situacích, jak získat pomoc pro sebe nebo pro jiné, když je zapotřebí, jak si zachovat vlastní sebedůvěru. Učí se rozlišovat, co je poživatelné a co není. Jak pečovat o tělo.

Utvářejí si postoje:

Uvědomění si sebe sama, sebeúcta, pochopení vlastních hodnot. Přijmout dobře míněné rady od rodičů a učitelů. Uvědomovat si, že existují rozdíly mezi lidmi, že různí lidé jednají podle různých hodnot. Uvědomělý postoj k používání a skladování výrobků užívaných v domácnostech. Kladný postoj k vlastnímu tělu.

  

 Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Troubvsko je podkladem pro zpracování Školního preventivního programu ZŠ na jednotlivé školní roky. Minimální preventivní program podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován.

                                               Mgr. Veronika Trepešová

                                               Preventista patologických jevů pro ZŠ a MŠ Troubsko

 

 

 

 

Tabule ZŠ

27.5. SVČ Lužánky Stolařina - 3.roč.

29.5. SVČ Lužánky Stolařina č.2 - 4.roč.

29.5. Den fascinace rostlinami 2024 - 1.,2.,3.,5.ročník

31.5. Koncert v sále JAMU 1.-5.roč.

Tabule MŠ

20. 5. Fotografování tříd + dětí odcházejících do základní školy na tablo

 

22. 5. Divadlo Šikulka v MŠ

 

28. 5. Výlet do Strážnice - Abeceda řemesel 

 

29. 5. Den fascinace rostlinami v místním výzkumném ústavu

 

7. 6. Školní výlet do Permonia

 

13. 6. od 16 h Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098