Tabule ZŠ
Tabule MŠ
Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID rbimii3
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Poruchy chování

Školní poradenské pracoviště » Péče o žáky se SVP » Poruchy chování

Poruchy chování nezřídka souvisejí s emocionální deprivací dítěte, někdy mohou mít původ fyziologický, zapříčiněný drobným poškozením mozku v prenatálním nebo perinatálním období. V takovém případě se jedná o specifické vývojové poruchy chování. 

Projevy poruch chování mohou být zaměňovány se symptomy, se kterými se setkáváme u dětí s ADHD, jako jsou nesoustředěnost, emoční nestabilita, vznětlivost, agresivní reakce. Vyžadují ovšem jiný přístup. 

Role rodiny a role školy

Učitelé si často stěžují, pokud jde o poruchy chování, na nevychovanost dnešních dětí -  je však třeba rozlišovat, zda jde o „pouhou“ nevychovanost, nebo je problematické chování žáka či žákyně způsobeno hlubšími problémy. Ty mohou souviset s ranými traumaty, nedostatkem lásky, komplikovanými rodinnými vztahy, násilím v rodině nebo například bezhraniční výchovou, která neposkytuje dítěti pocit bezpečí.

Ať už problémy s chováním dítěte mají jednu nebo více příčin, a porozumění jim je důležité, pro další osobnostní rozvoj dítěte je podstatné, jak se k situaci dospělí v jeho okolí postaví. Základní fakt, který je třeba si uvědomit, je, že zásadně neplatí ono dichotomické rozdělení, které praví, že rodina vychovává a škola vzdělává. Z praxe se naopak potvrzuje, že školy, kterým se daří čelit výchovným problémům a budovat přátelské klima, chápou vzdělávání jako výchovně vzdělávací proces, na kterém je třeba v ideálním případě spolupracovat i s rodinou.