Metodik prevence

Mgr. Veronika Trepešová

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

1. Metodické a koordinační činnosti

 • Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí,vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení.

2. Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

3. Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patalogického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb. (MŠMT, Vyhláška 72/2005 Sb., MŠMT,Věstník 2005)

ŠIKANOVÁNÍ: Co mohou dělat rodiče?

Co je to šikanování?
Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužáků úmyslně, většinou opakovaně ubližují druhým.

V počátku se to děje nenápadně, prostřednictvím různých legrácek a „testíků“ (strkání, nadávání, schovávání věcí…), případně odmítáním, přehlížením, zesměšňováním a pomlouváním. Později se otravování života obětem stupňuje a zdokonaluje. Nastupuje fyzické násilí (bití, krádeže a poškozování věcí).

Následky šikanování
Šikanování je vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem. Utrpení dětí je nepředstavitelné a jeho následky na těle i na duši mohou nést po celý svůj život.

Jak dítě zachránit?
Rodičům doporučujeme využít alternativní postup, který reaguje podle toho, jak je konkrétní škola připravena šikanování řešit. Předpokladem, abyste to zvládli, je přečtení literatury pro rodiče /viz bod Co číst/.

V případě nejistoty se můžete obrátit na odborné pracoviště /viz bod Koho kontaktovat/.

Koho kontaktovat
Obrátit se můžete především na pedagogicko – psychologickou poradnu, která má školu na starost. Podle příslušného obvodu ji najdete v telefonním seznamu.

/Od roku 2000 začne postupně rozvíjet činnost poradna Společenství proti šikaně, která bude zaměřena speciálně na pomoc obětem šikanování a jejich rodičům./

Co číst
Kolář, M.: Skrytý svět šikanování ve školách. Portál, Praha 1997, 2000.
Kolář, M.: Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001

Tabule ZŠ

 5.12. Bystrouška – vánoční dílny

         5.roč.

7.12. Bacha v síti 5.roč.

8.12. Bystrouška – vánoční dílny

         3.roč.

12.12. Bystrouška – vánoční dílny

         4.roč.

15.12. Bystrouška – vánoční dílny

          1.roč.

21.12. Bystrouška – vánoční dílny

           2.roč.

 

 

 

Tabule MŠ

4. 12. Výlet na zámek Valtice – prohlídka s Mikulášskou nadílkou

5. 12. Andílci a čerti  – tematický den v MŠ

14. 12. Vánoční besídka od 16:30 h

18. 12. Divadlo u firmy Kunovsky

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098