Info o škole

NAŠE ŠKOLA STÁLE ROSTE 

 

Základní školu Troubsko najdete na adrese Školní 11 v blízkosti středu obce Troubsko. Zřizovatelem základní školy i mateřské školy je obec Troubsko. Do školy dochází děti ve věku 6-12 let. Kapacita základní školy je stanovena pro 150 žáků, školní družiny pro 90 dětí, mateřské školy pro 56 dětí a školní kuchyně na 180 strávníků.

Preferujeme se jako škola rodinného typu. Našim žákům poskytujeme základní vzdělání v bezpečném a motivujícím prostředí, a to v úzké spolupráci s rodiči. Ve všech  5 ročnících prvního stupně  usilujeme o maximální rozvoj každého žáka na základě individuálního přístupu. Vedeme naše žáky k odpovědnosti za výsledky vlastního vzdělávání a jednání. 

V létě roku 2020 proběhla na naší škole rozsáhlá rekonstrukce školních telefonů, zabezpečení, vnitřních i venkovních kamer, elektrických rozvodů, vodoinstalací, omítek, podlah, osvětlení a datových sítí. V rámci této rekonstrukce byly všechny třídy zmodernizovány, vymalovány a doplněny o moderní techniku. Pedagogové tak mají k dispozici dataprojektory, interaktivní tabule, notebooky. Rovněž veškerá sociální zařízení byla zrekonstruována a zmodernizována.

Každoročně se zapojujeme do projektů EU. Z finančních prostředků následně organizujeme pro žáky projektové dny ve škole i mimo školu, nabízíme žákům kluby (deskové hry, čtenářský klub) nebo doplňujeme vybavení školy (keramická pec, tiskárny..). Dále jsme z dotačních projektů pořídili i dvě mobilní počítačové učebny a výukové programy z Čj, Aj, Ma, Vl, Př a Prv.

Naši pedagogové se aktivně zajímají o nové formy a metody práce s dětmi. Nabízíme kvalitní vzdělání všem dětem s možností osobního růstu dětem mimořádně nadaným i odborného přístupu k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedeme žáky k celoživotnímu učení a k tomu, aby každý našel své uplatnění v budoucím životě. V rámci výuky propojujeme moderní trendy práce s dětmi s praxí, zkušenostmi, kreativitou a empatií.

Zaměřujeme se na všechny složky rozvoje osobnosti. Krom podpory vzdělávání podporujeme kladný vztah k pohybu a zdravé soutěživosti. Ke sportování i jiným společným aktivitám mají děti k dispozici nové hřiště, budovu Sokolovny a nové multifunkční obecní hřiště.

Ve škole nabízíme všem dětem školní družinu. Dětí jsou rozděleny do třech až čtyřech oddělení. Zde se mohou účastnit společných her, tvoření, výletů a vycházek. Podněcujeme je jak k výtvarným činnostem a keramice, tak k hudbě nebo aktivnímu pohybu. Pravidelně organizujeme i aktivity společné pro děti a rodiče. V odpoledních hodinách nabízíme dětem širokou škálu kroužků. V rámci naší školy se mohou vzdělávat v hudební škole J. Babáka (hra na flétnu, klavír, elektronické varhany, kytaru a hudební nauka). Dále nabízíme kroužky zaměřené na sport jako florbal, sportovní hry, tanečky. Oblíbená je angličtina nebo konverzace s rodilým mluvčím (z dotace z EU). Jako nepovinný předmět nabízíme výuku náboženství.

 

Co vše se změnilo za posledních 9 let.

V letech 2012 - 2015 probíhala postupná rekonstrukce interiéru ZŠ. Bývalá nevyužívaná terasa se proměnila ve dvě třídy. Virtuální procházku po škole začneme právě v jedné z nich. Je to počítačová učebna, která se nachází ve druhém patře. Žákům je zde k dispozici 15 počítačů a interaktivní tabule. Na stejném patře jsou umístěny ještě dvě další třídy. V každé z nich je několik počítačů, které mohou žáci využívat při výuce. V jedné z učeben je umístěn i dataprojektor s projekčním plátnem, který je hojně využíván k promítání krátkých filmů a výukových programů. V prvním patře se nevyužitý prostor proměnil v multifunkční učebnu s další interaktivní tabulí. Učebnu využívaly děti k relaxaci, logopedické intervenci, k výuce HV, dopravní výchově, tělovýchovným chvilkám a po obědě si zde hrají a cvičí děti ve školní družině ( zde je v současné době kmenová učebna). Ve třídě na témže patře je umístěn klavír, na kterém v odpoledních hodinách probíhá výuka hry na klavír. Třetí třídu v přízemí, vybavenou novým nábytkem plným zajímavých her a stavebnic, využívá odpoledne školní družina. Původní třída v přízemí byla zrekonstruována a upravena na školní jídelnu. Byly sem pořízeny také nové stoly a židle. I výdejna obědů byla moderně vybavena a přestavěna tak, aby plně odpovídala i těm nejpřísnějším kritériím. Chodby v celé budově byly nově vydlážděny a na schodištích byly opravené podhledy. V některých třídách bylo vyměněno linoleum a všechny třídy byly postupně vymalovány. Na jednotlivých patrech byly vybudovány (a dosud slouží) hrací koutky. V roce 2015 byla škola vybavena videotelefony a kamerovým systémem. V rámci zateplení celé budovy proběhla i výměna vchodových dveří. Dočkali jsme se rovněž nové fasády, která je vidět již z dálky a krásně oživila budovu školy. Nelze opomenout ani rozsáhlou rekonstrukci topení, výměnu kotlů a topných těles. V těchto letech ještě na hřišti děti využívaly dřevěné hrací prvky při pobytu venku se školní družinou.

V letech 2016 - 2017 jsme pro naše děti zbudovali nové šatny. Staré koje nahradily moderní uzamykatelné skříňky. Rovněž do tříd jsme pořídili keramické tabule a PC nejen pro učitele, ale i pro žáky. Ke zkvalitňování výuky přispělo pořízení velkého množství nástěnných map a praktických pomůcek. Modernizace se dočkalo i školní stravování. Ve škole byla zbudována nová výdejna i jídelna. V budově mateřské školy byla kompletně zmodernizovaná kuchyně. Zřizovatel zajistil nový konvektomat, pánve i sporáky. Pro strávníky máme k dispozici nejen nové mixery, šlehače a nádobí, ale i frešovač.

V roce 2018 nám zřizovatel uhradil rekonstrukci střechy. Školní zahrada se tehdy dočkala nového oplocení, moderního umělého povrchu, zajímavého herního prvku a modernizace zahradního nábytku.

V roce 2019 jsme zprovoznili nové hřiště, které žáci mohou využívat i v současné době. Kvalitní umělý povrch i nové herní prvky jsou pro děti příjemnou možností jak strávit aktivně volný čas.

 

Tabule ZŠ

 5.12. Bystrouška – vánoční dílny

         5.roč.

7.12. Bacha v síti 5.roč.

8.12. Bystrouška – vánoční dílny

         3.roč.

12.12. Bystrouška – vánoční dílny

         4.roč.

15.12. Bystrouška – vánoční dílny

          1.roč.

21.12. Bystrouška – vánoční dílny

           2.roč.

 

 

 

Tabule MŠ

4. 12. Výlet na zámek Valtice – prohlídka s Mikulášskou nadílkou

5. 12. Andílci a čerti  – tematický den v MŠ

14. 12. Vánoční besídka od 16:30 h

18. 12. Divadlo u firmy Kunovsky

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098