Info o školce

Mateřská škola Troubsko

Naši mateřskou školu najdete na adrese Zámecká 80/4 ve středu obce Troubsko.

Zřizovatelem mateřské školy i základní školy je obec Troubsko. Do školky dochází děti ve věku 3-7 let. Mladší děti navštěvují třídu s názvem „Koťata“ a starší děti a předškoláci třídu „Medvíďata“. Kapacita je stanovena pro 56 dětí.

 

V letech 2010 - 2014 probíhala postupná rekonstrukce interiéru MŠ. Byla vyměněna okna a vchodové dveře, nainstalovány videotelefony a třídy byly vybaveny podle novodobých požadavků a norem. Třídy jsou tedy plně vyhovující. Obě třídy jsou rozděleny na herní a učební část a jsou vybaveny novým nábytkem a koberci. Každá třída má k dispozici svoji šatnu a sociální zařízení. Od roku 2015 mají děti i učitelky ve třídách k dispozici nové didaktické pomůcky a sportovní náčiní. Interiér je doplněn vhodnými estetickými doplňky, stavebnicemi a knihami. Podle finančních možností prostory školy obnovujeme a zvelebujeme.

V roce 2018 byl do třídy Koťat pořízen nový koberec a nábytek, do obou tříd byly vybourány vstupní dveře přímo ze šaten dětí a zrenovovány byly také dětské toalety

 

Naše škola je příspěvková organizace a v případě zájmu mohou rodiče přispívat na pomůcky, výbavu interiéru, hračky apod. formou sponzorských darů na účet školy.  

 

Na zahradě MŠ proběhly v letech 2010 - 2012 rekonstrukce, díky kterým vznikl prostor pro míčové hry. Děti si na školní zahradě mohou procvičit hrubou motoriku a obratnost na prolézačkách a různých herních prvcích, které v roce 2015 byly znovu natřeny. V roce 2018 byla travnatá část před budovou obohacena malým dopravním hřištěm a část s prolézačkami zmodernizována 3D plochou s rosením.

Mezi projekty, na kterých škola participuje náleží školní recyklační program Recyklohraní pod záštitou MŠMT, který se snaží prohloubit ekologické znalosti žáků zejména v oblasti třídění odpadů. Tato témata jsou s dětmi probírána s ohledem na jejich věk a to především formou hry. Mateřská škola je zapojena také do programu Rodiče vítáni, který ztvrzuje otevřenost školy ke komunikaci a spolupráci s rodiči.

 

Dalšími programy jsou Celé Česko čte dětem a Klokanův kufr, jejichž cílem je příznivě ovlivňovat duševní vývoj dětí. Učitelky každý den čtou dětem pohádky a vedou je k příznivému vztahu ke knihám.

 

V budově je od roku 2015 zřízena logopedická pracovna s novým nábytkem a logopedickým zrcadlem. Právě zde se nejvíce pracuje s pomůckami z výše zmíněného projektu (Klokanův kufr). Tyto pomůcky pomáhají v celém výchovně-vzdělávacím procesu a to nejen u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Rodičům jsou nabízeny nadstandardní aktivity pro jejich děti, které probíhají v odpoledních hodinách. O těchto kroužcích se dozvíte vždy na začátku školního roku dle aktuální nabídky. Často se jedná o kroužky taneční, plavání, jógy, výuky cizích jazyků apod. Tyto aktivity jsou hrazeny rodiči.

 

Nyní jsou ve škole zaměstnáni 4 pedagogičtí pracovníci, kteří vzdělávají děti dle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“, který je sestaven dle Rámcového vzdělávacího programu. Vzdělávají děti dle jejich individuálních potřeb v oblasti psychického i fyzického vývoje. Jejich snahou je rozvíjet samostatné, komunikativní, empatické, sociálně otevřené, citové a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů, potřeb, talentu. Věnovat náležitou individuální péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Připravovat dítě na život ve společnosti. Ke stažení ŠVP PV.

Tabule ZŠ

 5.12. Bystrouška – vánoční dílny

         5.roč.

7.12. Bacha v síti 5.roč.

8.12. Bystrouška – vánoční dílny

         3.roč.

12.12. Bystrouška – vánoční dílny

         4.roč.

15.12. Bystrouška – vánoční dílny

          1.roč.

21.12. Bystrouška – vánoční dílny

           2.roč.

 

 

 

Tabule MŠ

4. 12. Výlet na zámek Valtice – prohlídka s Mikulášskou nadílkou

5. 12. Andílci a čerti  – tematický den v MŠ

14. 12. Vánoční besídka od 16:30 h

18. 12. Divadlo u firmy Kunovsky

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098