Historie školy

Historie troubské školy v datech

1662
nejstarší zmínka v troubské matrice o rektoru kostelního chóru a tím pádem i učiteli ve farní škole Janu Svobodovi.

1736
za rektora a učitele Antona Liboria Schenka nechal majitel panství Tomáš Jan Sekora postavit novou školu s jednou učebnou a bytem pro učitele. Škola stála v místě dnešní školy a r. 1771 obdržela č. p. 43.

1771
učitelem se stal Šebestián Janeček, na kterého se od roku 1795 i s jeho pomocníkem vztahovala nadace majitelky panství Marie Cecilie ze Sekenberku.
1825
nástupcem rektora a učitele Janečka se po jeho smrti stává Jan Kallab.

1838
na konci působení Jana Kallaba byla majitelem panství Leopoldem Hodákem postavena nová dvojtřídní škola (nákladem 3453 zl. 50 kr.).

1838
po smrti Jana Kallaba nastupuje místo učitele jeho syn Tomáš, který zde působí do své smrti r. 1872.

1872
působí ve škole nadučitel František Ševčík (do roku 1890), kterému je přičítán vznik Lodesovy dechovky, sedmičlenného hudebního tělesa známého v širokém okolí. V roce 1885 navštěvovalo školu 74 žáků z Troubska a Popůvek.

1888
pro nevyhovující velikost i celkový stav byla po rozhodnutí místní školní rady v čele s Josefem Doležalem škola rozšířena na trojtřídní a přistavěno bylo nové druhé patro nákladem 6000 zl. V nové škole byla systematizována tři učitelská místa.

1890
po Vojtěchu Šťastném, Bedřichu Kratochvílovi a Matěji Kocmanovi vyučovala v troubské škole také první učitelka ručních prací Marie Vospělová.

1894
za přispění učitele Konstantina Sojky a dalších učitelů a spoluobčanů byla v Troubsku uspořádána národopisná výstavka v rámci přípravných prací na Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze.

1906
novým nadučitelem se stává Jan Čech, kdy trojtřídní školu navštěvovalo 188 žáků, který v pozdější čtyřtřídní škole působil sám i za první světové války. Při odchodu do penze v r. 1925 byl za své zásluhy a kronikářskou činnost jmenován čestným občanem Troubska.

1936
po Jakubu Doležalovi a Leopoldu Vondráčkovi se stává řídícím František Vašulín, dlouholetý starosta Sokola, kronikář a matrikář, jedna z „nejvšestrannějších osobností Troubska 20. století“.

1947
započaty výkopové práce na pozemku velkostatku ke stavbě nové budovy školy ( v plánu byla i výstavba 2 bytových jednotek pro učitele ). V srpnu 1948 však byly práce definitivně zastaveny.

1957
pětitřídní národní školu navštěvovalo 121 žáků.

1962
F. Vašulín organizuje výstavu 300 let troubské školy. Po jeho odchodu do penze působí ve škole jako ředitelé: Jar. Mikulášek (1952-1953), Čeněk Skoumal (1953-1957), Václav Ševela (1957-1961), Kristina Krejsová (1961-1971), Vlastimíra Überallová-Mikysková (1971-1976) a Jarmila Tůmová (1976-1991).

1967-1968
škola prodělala generální opravu: byla vyměněna okna, dveře, schodiště, zavedena nová vodo a elektroinstalace i ústřední topení. Budova také dostala novou střechu a fasádu. Celkový náklad činil 552 253 Kč. Po dobu oprav se vyučovalo v nynějším Katolickém domě.

1987
do pěti tříd čtyř postupných ročníků dochází 119 dětí, pátý až osmý postupný ročník dojíždí do Střelic.

1992
ředitelem školy se po konkurzu stává Michal Řihánek.

1993 -1994
během jediného roku a za plného provozu byla postavena jednopatrová přístavba školy. V přízemí tak vznikly nové, oddělené šatny pro 5 tříd a školní družinu, pro kterou byla dále v přízemí vytvořena samostatná místnost. Učitelská sborovna a nově vzniklá ředitelna byly situovány do prvního patra. Zároveň s přístavbou byla provedena rekonstrukce všech sociálních zařízení pro žáky. V roce 1994 byla rovněž opravena a dostavěna nová kotelna a po plynofikaci celé obce a zavedení plynového rozvodu do školy byl na podzim uveden do provozu nový plynový automatizovaný kotel s výkonem 85 kw. Celkové náklady na dostavbu školy a plynofikaci tak překročily částku jednoho milionu, přesněji 1,346 tis. Kč. Jejich největší tíhu nesl zřizovatel školy – Obec Troubsko. Finanční referát OkÚ Brno-venkov poskytl dotaci ve výši 300 tis. Kč.

2000 – 2002
na zahradě bylo vybudováno školní hřiště se cvičebním polygonem, doskočištěm pro skok daleký a basketbalovým košem. Škola je vybavena počítačovou učebnou s připojením na internet, umístěnou ve ŠD. V tomto období je také dokončeno vybavení všech tříd a ŠD novým nábytkem (včetně moderních lavic) a malbami a nátěry v celé škole podle projektu „Estetického ztvárnění vnitřního prostoru školy“ pana Petra Kamenického.

2002
rozhodnutím zřizovatele, t.j. zastupitelstvem obce Troubsko, byla škola od 1.12.2002 převedena do nové právní formy – tzv. právní subjektivity jako příspěvková organizace obce. Spolu s ní byly převedeny pod stejnou organizaci další součásti školy: školní družina, mateřská škola a školní jídelna. Statutárním zástupcem celé příspěvkové organizace s názvem „Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov“ byl ustanoven stávající ředitel školy, Mgr. Michal Řihánek.

2005
v prosinci 2005 byla započata 1. etapa výměny oken na budově školy. Nová plastová okna byla namontována v celé přední stěně školy a v zadní části sborovny.

2005-2012
Mateřská škola je jednotřídní, Postupně vzniká na žádost rodičů třída s dopoledním provozem pro počet dětí 20. Vedoucí učitelkou je do roku 2011 Dagmar Kráčmarová. Je pořízen nový nábytek do nově vzniklé třídy a provedena výměna oken v přízemí budovy. Po odchodu D. Kráčmarové do důchodu je vedoucí učitelkou jmenována Mgr. Ivana Kašparová. Je provedena výměna oken ve druhém patře, instalace žaluzií v celé budově, výměna vchodových dveří a zavedení videotelefonu. Ve vnitřních prostorách dále proběhla rekonstrukce koupelen a sociálního zařízení pro děti. Byl pořízen nový nábytek do druhé třídy a rovněž do šaten. Ve venkovních prostorách proběhla rekonstrukce zahrady a nákup nových herních prvků. Veškeré tyto nákladné rekonstrukce a modernizace financoval zřizovatel - Obec Troubsko.

2012-2013
ředitelkou školy se po konkurzu stává Mgr. Ivana Kašparová. Škola dokončuje projekt z EU  Peníze školám. Nově se zapojuje do Česko čte dětem, Tvořivé školy a Rodiče vítáni. V době letních prázdnin je přistavěna v prostoru nad původní terasou multifunkční učebna a počítačová učebna. Počet dětí je 47, což odpovídá dvěma třídám. 

2013-2014
školu navštěvuje 51 žáků prvního stupně. Výuka probíhá v hlavních předmětech odděleně.  Pět ročníků je rozděleno do třech tříd. Většina dětí pochází  z Troubska, pouze ojediněle dojíždí do školy děti z Omic a Popůvek. Po ukončení 1. stupně pokračují žáci na ZŠ ve Střelicích, na ZŠ Vedlejší nebo na ZŠ Bosonožská.

Celoroční problémy s topením v budově vedou k rozsáhlé rekonstrukci, která probíhá v době letních prázdnin. Z finančních prostředků zřizovatele je pořízen nový kotel, trubky i tělesa. Dále byla provedena pokládka dlažby na chodbách školy.

Ve školní jídelně byla pořízena nová škrabka a provedena rekonstrukce části kanalizace.

2014-2015
školu navštěvuje 57 žáků. V celé organizaci pracuje 13 pedagogických a 5 provozních zaměstnanců. 

V době letních prázdnin byla budova školy zateplena a opatřena novou fasádou. Souběžně byl v budovách základní školy i mateřské školy instalován kamerový systém a v ZŠ rovněž videotelefony a nové vstupní dveře. Dále je provedena rekonstrukce školní výdejny a jídelny tak, aby se zde mohl navýšený počet žáků stravovat. Z důvodu navýšeného počtu žáků je z prostor školní družiny v přízemí upravena a nově zařízena třída. 

2015-2016
školu navštěvuje 62 žáků. Nabízíme jim kroužek AJ, klavír, dramatický k., sportovní, logopedii, florbal, horolezectví.

V průběhu roku byly zrekonstruovány šatny tak, že stávající zdi byly odstraněny a nahrazeny pouze skříňkami. Celé škola i školka byly zabezpečeny novým plotem s branami .

Školní kuchyně prošla rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí. Veškeré stávající zařízení bylo obměněno a pořízen konvektomat.

2016-2017
školu navštěvuje 73 žáků, kteří jsou rozděleni do pěti ročníků. Výuka probíhá ve všech předmětech odděleně. V průběhu roku proběhla rekonstrukce rozvodů elektřiny a úprava školního hřiště. Škola získala finanční podporu z EU na projekt Moudrý učitel, spokojený žák.

O letních prázdninách byly v mateřské škole původní malé a nevyhovující místnosti určené pro provozní zaměstnance a sklady vybourány a vyzděny tak, aby se prostor dal ekonomičtěji využívat na kabinety, sklad a zázemí pro zaměstnance. Přerostlé keře na zahradě budou nahrazeny novými. Pro děti bude vybudován dlážděný ovál určený pro jízdu na kolech, koloběžkách atd.

2018 - 2023 
výuka v základní škole probíhá v sedmi třídách (dělen první a druhý ročník z důvodu malých učeben ve třídě). Základní školu navštěvuje 120 žáků. Po rozsáhlé rekonstrukci tříd, chodeb, sociálního zařízení i zázemí pro pedagogy i nepedagogy, byly i interiéry dovybaveny dataprojektory, vizualizéry a notebooky pro všechny pedagogy a rovněž pro výuku informatiky a robotiky žáků.

                                                                                                                                                                                                                                                                Na jaře roku 2023 začala dostavba jedné třídy mateřské školy a nového pavilonu pro dvě třídy ZŠ v areálu pozemku MŠ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Použité prameny: příspěvek o historii školství a osvětové činnosti od PhDr. Libora Jana, uveřejněném ve sborníku Troubsko 1237-1987, vydaného k 750. výročí první písemné zprávy o obci.

Tabule ZŠ

27.5. SVČ Lužánky Stolařina - 3.roč.

29.5. SVČ Lužánky Stolařina č.2 - 4.roč.

29.5. Den fascinace rostlinami 2024 - 1.,2.,3.,5.ročník

31.5. Koncert v sále JAMU 1.-5.roč.

Tabule MŠ

20. 5. Fotografování tříd + dětí odcházejících do základní školy na tablo

 

22. 5. Divadlo Šikulka v MŠ

 

28. 5. Výlet do Strážnice - Abeceda řemesel 

 

29. 5. Den fascinace rostlinami v místním výzkumném ústavu

 

7. 6. Školní výlet do Permonia

 

13. 6. od 16 h Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098