Dokumenty ŠPP

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2019/20

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Iva Dobšíková – školní metodik prevence

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Eva Arnoštová – školní speciální pedagog

Mgr. Dagmar Šťastná – výchovný poradce

Hlavním cílem práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům a jejich rodičům v těchto oblastech:

 1. výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
 3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 4. poradenství rodičům při přestupu žáka na druhý stupeň ZŠ, gymnázium
 5. prevence rizikových forem chování žáků
 6. spolupráce s rodiči a žáky současných a budoucích 1. tříd

Pro letošní školní rok jsme si stanovili tyto priority:

 • Diferenciace výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • Zlepšení klimatu tříd

Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti:

A.výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Září:

 • Nákup a příprava pomůcek pro inkludované žáky                                         
 • Aktualizace a doplnění databáze inkludovaných žáků a ostatních žáků se specifickými vzdělávacími potřebami         
 • Aktualizace informačních nástěnek pro učitele, rodiče i žáky                    
 • Příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro inkludované žáky v souladu s platnou legislativou a s využitím zkušeností z předcházejících roků, vedení spisové dokumentace                                                                                
 • Spolupráce výchovné poradkyně, psychologa a školního speciálního pedagoga s třídními učiteli při tvorbě IVP pro inkludované žáky    
 •  Náslechy speciálního pedagoga v hodinách českého jazyka na 1. stupni, dohodnutí spolupráce s učiteli českého jazyka i třídními učiteli                               
 • Koordinace a účast na projednávání IVP se žáky a jejich zákonnými zástupci – jednání se dále účastní třídní učitel, konzultant ŠPP

Říjen:

 • Evidence a kontrola IVP pro inkludované žáky do 5. 10., jejich předložení řediteli školy, kompletace spisové dokumentace                                               
 • Jednání v pedagogicko-psychologické poradně a ve speciálně pedagogických centrech, se kterými škola spolupracuje – dohoda spolupráce na nový školní rok a projednání IVP a projednání IVP s konzultanty školského poradenského zařízení     

Listopad:

 • Kontrola vedení dokumentace                                                                                                                          

Prosinec:

 • Kontrola vedení dokumentace

Leden:           

 • Příprava školních dotazníků pro odeslání na vyšetření v PPP pro inkludované žáky, žáky u kterých se objevily aktuální problémy                                                                                                    
 • Zhodnocení efektivity práce inkludovaných žáků podle IVP v 1.pololetí a návrhy na doplnění IVP                                                                                                                                                 

Březen:

 • Kontrola vedení dokumentace

  Červen:

 • Zhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami                                                                    

Průběžně:

 • Odesílání žáků na vyšetření do PPP – úzká spolupráce s třídními učiteli a vyučujícími českého jazyka                              
 • Konzultace s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků s poruchami učení o závěrech prvního vyšetření v PPP, projednání následné péče o tyto žáky, v případě zájmu rodičů poskytnutí materiálů k reedukaci poruch při domácí přípravě   
 • Sledování adaptačních potíží žáků 1. ročníku                                                         
 • Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se specifickými vzdělávacími potřebami                                           
 • Konzultace s rodiči žáků s poruchami učení a chování                  
 • Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – další vzdělávání

 

B.  péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem

Září:

 • Spolupráce s třídními učiteli při tvorbě IVP pro nadané žáky                 
 • Koordinace a účast na projednávání IVP s mimořádně nadanými žáky a jejich zákonnými zástupci – jednání se dále účastní třídní učitel, konzultant ŠPP, popř. další vyučující předmětů, ve kterých se nadání výrazně projevuje  

Listopad:

 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 1. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně – evidence zápisů z jednání                                            

Leden:

 • Zhodnocení efektivity práce mimořádně nadaných žáků podle IVP v 1. pololetí a návrhy na doplnění IVP                                                                             

Duben:

 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 3. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně – evidence zápisů z jednání                                          

Červen:

 • Zhodnocení efektivity práce mimořádně nadaných žáků podle IVP ve 2. pololetí a zpětná vazba k plnění IVP                                                                              

 

Průběžně:

 • Průběžné sledování nadaných a talentovaných žáků a návrhy další péče o ně - soutěže, metody a formy práce, které zajistí individuální přístup k těmto žákům ve vyučování – diferencované úkoly, motivace pro zapojení se do soutěží                                
 • Spolupráce s předmětovými komisemi – metodická podpora pro práci s mimořádně nadanými žáky                                                                            

C. Spolupráce s rodiči a žáky současných a budoucích 1. tříd 

Září:

 • Třídní schůzka 1. tříd – představení ŠPP, kontakt na jednotlivé členy                                                                                                                           
 • Adaptační program pro žáky 1. tříd       

 

Říjen – červen: Rodiče jsou v průběhu celého školního roku informováni o výuce a prospěchu žáků třídním učitelem na třídních schůzkách, v žákovské knížce a kontaktním deníku 

 

D. Další aktivity

 • Zprostředkování služeb odborných pracovišť – doporučení k odborným vyšetřením žáků, konzultace o výsledcích vyšetření, koordinace návazné péče ve škole    

 

 

 • příprava a průběžná aktualizace materiálů ze ŠPP pro učitele, DVPP                                

 

Prezentace služeb ŠPP

 

Září:

 • Informační leták pro rodiče žáků 1. tříd, ostatní žáci mají základní informace a kontakty v elektronické žákovské knížce a kontaktním deníku                                                                       
 • Účast na třídních schůzkách v 1. třídách – základní informace o ŠPP a jeho aktivitách pro žáky 1. tříd a jejich rodiče                                                                                                             
 • Aktualizace informací na webových stránkách školy                                                                                                                                           

Průběžně:

 • Aktuální informace na webových stránkách            

Konzultační hodiny členů ŠPP:

Mgr. Iva Dobšíková                  pondělí 13.00 - 14.00hod      

Mgr. Dagmar Šťastná            čtvrtek    8.55 -  9.40hod

Mgr. Eva Arnoštová                 pátek       12.00 – 13.00 hod

Pracovní porady:

30.8., 2.10., 5.11., 20.11., 9.1., 5.2., 4.3., 1.4., 14.5., 24.6.,

V Troubsku dne 20.9.2019                                                         Mgr. Iva Dobšíková

                                                                                                          vedoucí ŠPP

Tabule ZŠ

Od pondělí 1. března je ZŠ uzavřena.

 

Tabule MŠ

Od pondělí 1.března je MŠ uzavřena.

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098