Dokumenty ŠPP

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2019/20

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Iva Dobšíková – školní metodik prevence

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Eva Arnoštová – školní speciální pedagog

Mgr. Dagmar Šťastná – výchovný poradce

Hlavním cílem práce je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům a jejich rodičům v těchto oblastech:

 1. výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
 3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 4. poradenství rodičům při přestupu žáka na druhý stupeň ZŠ, gymnázium
 5. prevence rizikových forem chování žáků
 6. spolupráce s rodiči a žáky současných a budoucích 1. tříd

Pro letošní školní rok jsme si stanovili tyto priority:

 • Diferenciace výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • Zlepšení klimatu tříd

Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti:

A.výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Září:

 • Nákup a příprava pomůcek pro inkludované žáky                                         
 • Aktualizace a doplnění databáze inkludovaných žáků a ostatních žáků se specifickými vzdělávacími potřebami         
 • Aktualizace informačních nástěnek pro učitele, rodiče i žáky                    
 • Příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro inkludované žáky v souladu s platnou legislativou a s využitím zkušeností z předcházejících roků, vedení spisové dokumentace                                                                                
 • Spolupráce výchovné poradkyně, psychologa a školního speciálního pedagoga s třídními učiteli při tvorbě IVP pro inkludované žáky    
 •  Náslechy speciálního pedagoga v hodinách českého jazyka na 1. stupni, dohodnutí spolupráce s učiteli českého jazyka i třídními učiteli                               
 • Koordinace a účast na projednávání IVP se žáky a jejich zákonnými zástupci – jednání se dále účastní třídní učitel, konzultant ŠPP

Říjen:

 • Evidence a kontrola IVP pro inkludované žáky do 5. 10., jejich předložení řediteli školy, kompletace spisové dokumentace                                               
 • Jednání v pedagogicko-psychologické poradně a ve speciálně pedagogických centrech, se kterými škola spolupracuje – dohoda spolupráce na nový školní rok a projednání IVP a projednání IVP s konzultanty školského poradenského zařízení     

Listopad:

 • Kontrola vedení dokumentace                                                                                                                          

Prosinec:

 • Kontrola vedení dokumentace

Leden:           

 • Příprava školních dotazníků pro odeslání na vyšetření v PPP pro inkludované žáky, žáky u kterých se objevily aktuální problémy                                                                                                    
 • Zhodnocení efektivity práce inkludovaných žáků podle IVP v 1.pololetí a návrhy na doplnění IVP                                                                                                                                                 

Březen:

 • Kontrola vedení dokumentace

  Červen:

 • Zhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami                                                                    

Průběžně:

 • Odesílání žáků na vyšetření do PPP – úzká spolupráce s třídními učiteli a vyučujícími českého jazyka                              
 • Konzultace s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků s poruchami učení o závěrech prvního vyšetření v PPP, projednání následné péče o tyto žáky, v případě zájmu rodičů poskytnutí materiálů k reedukaci poruch při domácí přípravě   
 • Sledování adaptačních potíží žáků 1. ročníku                                                         
 • Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se specifickými vzdělávacími potřebami                                           
 • Konzultace s rodiči žáků s poruchami učení a chování                  
 • Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – další vzdělávání

 

B.  péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem

Září:

 • Spolupráce s třídními učiteli při tvorbě IVP pro nadané žáky                 
 • Koordinace a účast na projednávání IVP s mimořádně nadanými žáky a jejich zákonnými zástupci – jednání se dále účastní třídní učitel, konzultant ŠPP, popř. další vyučující předmětů, ve kterých se nadání výrazně projevuje  

Listopad:

 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 1. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně – evidence zápisů z jednání                                            

Leden:

 • Zhodnocení efektivity práce mimořádně nadaných žáků podle IVP v 1. pololetí a návrhy na doplnění IVP                                                                             

Duben:

 • Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 3. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu nedostatečně – evidence zápisů z jednání                                          

Červen:

 • Zhodnocení efektivity práce mimořádně nadaných žáků podle IVP ve 2. pololetí a zpětná vazba k plnění IVP                                                                              

 

Průběžně:

 • Průběžné sledování nadaných a talentovaných žáků a návrhy další péče o ně - soutěže, metody a formy práce, které zajistí individuální přístup k těmto žákům ve vyučování – diferencované úkoly, motivace pro zapojení se do soutěží                                
 • Spolupráce s předmětovými komisemi – metodická podpora pro práci s mimořádně nadanými žáky                                                                            

C. Spolupráce s rodiči a žáky současných a budoucích 1. tříd 

Září:

 • Třídní schůzka 1. tříd – představení ŠPP, kontakt na jednotlivé členy                                                                                                                           
 • Adaptační program pro žáky 1. tříd       

 

Říjen – červen: Rodiče jsou v průběhu celého školního roku informováni o výuce a prospěchu žáků třídním učitelem na třídních schůzkách, v žákovské knížce a kontaktním deníku 

 

D. Další aktivity

 • Zprostředkování služeb odborných pracovišť – doporučení k odborným vyšetřením žáků, konzultace o výsledcích vyšetření, koordinace návazné péče ve škole    

 

 

 • příprava a průběžná aktualizace materiálů ze ŠPP pro učitele, DVPP                                

 

Prezentace služeb ŠPP

 

Září:

 • Informační leták pro rodiče žáků 1. tříd, ostatní žáci mají základní informace a kontakty v elektronické žákovské knížce a kontaktním deníku                                                                       
 • Účast na třídních schůzkách v 1. třídách – základní informace o ŠPP a jeho aktivitách pro žáky 1. tříd a jejich rodiče                                                                                                             
 • Aktualizace informací na webových stránkách školy                                                                                                                                           

Průběžně:

 • Aktuální informace na webových stránkách            

Konzultační hodiny členů ŠPP:

Mgr. Iva Dobšíková                  pondělí 13.00 - 14.00hod      

Mgr. Dagmar Šťastná            čtvrtek    8.55 -  9.40hod

Mgr. Eva Arnoštová                 pátek       12.00 – 13.00 hod

Pracovní porady:

30.8., 2.10., 5.11., 20.11., 9.1., 5.2., 4.3., 1.4., 14.5., 24.6.,

V Troubsku dne 20.9.2019                                                         Mgr. Iva Dobšíková

                                                                                                          vedoucí ŠPP

Školní 11, Troubsko, 664 41

datová schránka: ID rbimii3

Bankovní účet: 181574256/0300

IČ: 75023181

ZŠ a MŠ ředitelka - Mgr. Ivana Kašparová: +420 777 227 051

ZŠ sborovna: +420 733 537 658

Mateřská škola: +420 733 534 813

Školní družina: +420 797 971 790

Školní jídelna: +420 733 534 813

ŠJ vedoucí: +420 773 678 695

Vých. poradce: +420 725 498 098