Tabule ZŠ
Tabule MŠ
Kontakty

ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
datová schránka  ID rbimii3
ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní družina:
797 971 790
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Angličtina ve škole

Zaměstnanci školy » Angličtina ve škole

Vojtěch Klement

Pro výuku v prvních dvou ročnících je v naší základní škole velmi vhodně zvolena řada Happy House, která děti seznamuje hravým způsobem se základy jazyka. Hodiny jsou komunikativní, a ačkoli děti ještě příliš nemluví a užívají si svou zaslouženou "silent period", vnímavě již reagují na pokyny (TPR) a postupem času pak odbourávají i blok z mluvení a snaží se, buď pomocí samostatných slov či pomocí krátkých větiček, pojmenovávat věci kolem sebe, části těla, barvy apod. Intenzivně pracujeme i na výslovnosti a obsahové správnosti. Vše probíhá nenásilně, formou písniček, básniček, říkanek doplněných o gesta. Respektujeme možnosti všech dětí a netlačíme na výkon, abychom zbytečně nevystavěli bloky, které by mohly v budoucnu působit potíže. Jazyk včleňujeme do dennodenních aktivit i mimo jazykové hodiny.

Třetí třída je pro výuku jazyka zlomovým okamžikem. Děti se poprvé seznamují s psanou formou jednotlivých slov. Hodiny jsou zaměřené především na komunikaci, pochopení a vstřebání jazyka. Veškeré psaní je návodné, vesměs se jedná o vpisování jednotlivých výrazů do textu či přepis vět. Toto období je velmi důležité, protože pokud si děti najdou systém učení se slovní zásobě (anglický ekvivalent, jeho psaná forma, jeho výslovnost), je (nejen) s angličtinou napůl vyhráno. 

Výuka ve čtvrtém a pátém ročníku již počítá se zvládnutím psané formy, žáci již také dokáží sami vytvořit krátký rozhovor nebo napsat stručný jednoduchý text. Ačkoliv učiva již přibývá, snažíme se každou volnou chvilku zpestřit písničkou, motivační hrou, zajímavou videoukázkou na dataprojektoru či interaktivní tabuli, nebo prací na PC.  Zatímco ve čtvrtém ročníku je stále ještě výuka hodně závislá na učiteli, v pátém ročníku se již velká část zodpovědnosti přesouvá na děti, které vypracovávají nejrůznější projekty, jsou motivovány k práci ve skupinkách či ve dvojicích a často musejí hledat odpovědi na své otázky v angličtině i mimo hranice své vlastní třídy. V pátém ročníku již také žáci přecházejí na široce rozšířenou řadu učebnic Project, jejíž další díly jsou velmi často používány na druhých stupních základních škol.

Čtvrtletní testování ukázalo, že děti ve všech třídách jsou v angličtině na odpovídající úrovni, někteří jsou v konkrétních oblastech (porozumění textu, psaní, poslech, komunikace) nadprůměrní.