Tabule ZŠ

27. 6. Železný Empík

 

29. 6. Vydání vysvědčení- ve třídách v budově ZŠ

 

3. 9. Zahájení nového školního roku v KD. Sraz v 7,45h před ZŠ.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

 

 

Tabule MŠ

Provoz MŠ do 13. 7. 2018.

 

Od 16.7. do 31. 8. MŠ uzavřena.

 

3. 9. provoz od 6,45h do 16, 15h.

 

24.9. Zahradní slavnost (vystoupení dětí ZŠ a MŠ, divadlo KORÁB ( hry, soutěže...). V 16,30h před Sokolovnou ( při dešti v KD).

Kontakty

ZŠ - sborovna:
+420 733 537 658
ZŠ - ředitelství:
+420 733 537 658
ZŠ a MŠ -  ředitelka
Mgr. Ivana Kašparová:

+420 777 227 051 (mobil)
Mateřská škola:
+420 733 534 813
Školní jídelna:
+420 733 534 813
ŠJ - vedoucí:
+420 773 678 695 (mobil)
Výchovný poradce, logoped:
+420 725 498 098 (mobil)
(možnost zprostředkování kontaktu na psychologa)
Číslo bankovního účtu:
181574256/0300

Režim dne

Mateřská škola » Režim dne

Den v mateřské škole

6:45 h                    scházení dětí v první třídě Koťat,  spontánní hry a činnosti dle volby

7:15 - 7:45 h          rozdělení do tříd

7:15 – 8:45 h         Dopolední blok č. 1

(spontánní hry, výtvarné a pracovní činnnosti, cílené vzdělávací činnosti k danému tématu - individuální práce, pohybové aktivity)

8:45 – 9:15 h         Příprava na svačinu, dopolední svačina

9:15 – 11:45 h       Dopolední blok č. 2

(komunitní kruh, didakticky zacílené činnosti - záměrné, spontánní učení, smyslové hry, prožitkové učení, pobyt venku - zpravidla 2 hodiny dle počasí a dalších vnějších vlivů)

11:45 – 12:30 h     Příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek

12:30 – 14:15 h     Odpočinek, individuální činnosti a aktivity pro nespící děti

14:15 – 14:45 h     Hygiena, odpolední svačina, spontánní hry a zájmové činnosti

14:45 -  15:45 h     Odpolední blok

(pokračování didakticky cílených činností, spontánní hry, společenské hry, individuální práce s dětmi ..., za příznivého počasí - hry a činnosti na školní zahradě)

15:15 do 15:45 h  děti se scházejí v první třídě popř. na školní zahradě, z níž si rodiče děti vyzvedávají.

15:45 – 16:15 h     Hry v 1. třídě koťátek až do odchodu domů

 

Provoz mateřské školy

Celodenní provoz mateřské školy probíhá v době od 6:45 hod – 16:15 hod

Děti se schází od 06:45 v první třídě Koťat

Příchod dětí je stanoven do 8:15 hod, kdy se objekt mateřské školy zamyká (pozdější příchod např. z důvodu návštěvy lékaře se řeší osobní domluvou s učitelkou ve třídě nebo zápisem do sešitu v šatnách jednotlivých tříd)

Odchod dětí domů po obědě je stanoven na dobu od 12:10 hod do 12.30 h

Odchod dětí odpoledne domů je stanoven na dobu od 15:00 hod. (po dohodě s pedagogy kdykoliv). Rodič je povinen vyzvednout si své dítě nejpozději v 16:15 hod, kdy končí provozní doba. V případě porušení tohoto ustanovení bude sepsán záznam. Po třech opakujících se záznamech jde již o vážné porušování školního řádu, které je důvodem k vyloučení dítěte z docházky do mateřské školy.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod., a to telefonicky nebo osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Provoz mateřské školy lze omezit nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě s OÚ Troubsko. Tato omezení či přerušení jsou oznamována vždy v předstihu.

Omezení nebo přerušení provozu v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících, oznámí ředitelka mateřské školy zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem.

Po převzetí dítěte zákonnými zástupci není z bezpečnostních důvodů povoleno zdržovat se v objektu školní zahrady.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce a na webových stránkách.  Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a webové stránky!

Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně ostatní majetek školy.

Bez dovolení pedagogických pracovníků není dovoleno půjčovat si a odnášet inventář a vybavení MŠ domů.

V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově školy žádáme o čištění obuvi a při vstupu do třídy se vyzouvat.

Pokud zákonní zástupci zjistí v prostorách školy poškození majetku školy, je nutné tuto skutečnost neprodleně nahlásit pracovníkovi školky.